STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
СБОРНИК CORURI DE CONSTANTIN RUSNAC: ЕГО СТРУКТУРА И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ МИНИАТЮР
ARTICOL

СБОРНИК CORURI DE CONSTANTIN RUSNAC: ЕГО СТРУКТУРА И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ МИНИАТЮР

CULEGEREA CORURI DE CONSTANTIN RUSNAC: STRUCTURA ŞI SPECIFICUL DE GEN ALE UNOR MINIATURI

THE COLLECTION CORURI BY CONSTANTIN RUSNAC: ITS STRUCTURE AND GENRE FEATURES OF SOME MINIATURES

GALINA COCEAROVA,
profesor universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 784.087.68(478)

Статья посвящена обзору изданного в 2013 году в Кишиневе сборника хоров видного молдавского музыкального деятеля и композитора Константина Руснака. Оцениваемый как результат многолетних творческих усилий в этом жанре, этот сборник под одной обложкой соединил две разные коллекции хоровых миниатюр – a cappell’ных или с фортепианным сопровождением. Одна из них – „Luminaţi-vă”, включила в себя 17 сочинений для смешанного и однородного хора, другая подборка – „Ghiocelul”, из 24 номеров – существенно расширяет репертуар музыки для детского хора. Внутри каждой из этих групп сосредоточены разные по жанру и по музыкальному языку образцы, что представляет определенный интерес не только для дирижеров хора, отбирающих материал для собственных концертных программ, но и для музыковедов.
Ключевые слова: хоровые миниатюры, Константин Руснак, сборник Coruri, жанровые особенности, дирижер, поэтическая основа, ритмика, гимн, ода, молитва, игра, танцевальность

În articol se propune o trecere în revistă a culegerii de piese pentru cor semnate de compozitorul Constantin Rusnac, cunoscut maestru al culturii muzicale moldoveneşti. Editată la Chişinău, în anul 2013, culegerea poate fi apreciată ca un rezultat al muncii creative a compozitorului în acest gen pe parcursul mai multor ani. Culegerea, de fapt, a unit într-o singură copertă două colecţii diferite de miniaturi corale – a cappella şi cu acompaniament de pian. Prima din ele – „Luminaţi-vă”, cuprinde 17 creaţii pentru cor mixt şi omogen, Cealaltă – „Ghiocelul”, conţine 24 de miniaturi care lărgesc esenţial repertoriul muzicii pentru corul de copii. În fiecare din aceste compartimente găsim piese corale diferite atât ca gen cât şi ca limbaj muzical, miniaturi ce prezintă un interes deosebit nu numai pentru dirijorii de cor, care selectează material pentru programele lor
concertistice, dar şi pentru muzicologi.
Cuvinte-cheie: miniaturi corale, Constantin Rusnac, culegerea Coruri, specific de gen, dirijor, bază poetică, ritmică, imn, odă, rugăciune, joc, caracter dansant

This paper is devoted to the collection of choirs by Constantin Rusnac, a prominent musical figure and composer from the Republic of Moldova. Ranked as a result of many years of creative efforts in this genre and published in 2013 in Chisinau, this collection under one cover combines two different sets of choral miniatures — a cappella or with piano accompaniment. One of them — „Luminati-va (Enlighten Your)”, has included 17 works for mixed and homogeneous choir, the other section — „Ghiocelul (The Snowdrop)”, which has embraced 24 miniatures — significantly expands and enriches the repertoire of music for the children’s choir. Within each of these groups there are samples of different genres and musical language that are of interest not only to the choir conductors who select material for their own concert programs, but also for musicologists.
Keywords: choral miniatures, Constantin Rusnac, the collection „Coruri”, genre features, conductor, poetical basis, rythmics, hymn, ode, prayer, play, dancing style