STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В СОЧИНЕНИИ С. ПЫСЛАРЬ INCANTATION ДЛЯ ТЕНОР-САКСОФОНА (ИЛИ БАС-КЛАРНЕТА) И ФОРТЕПИАНО
ARTICOL

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В СОЧИНЕНИИ С. ПЫСЛАРЬ INCANTATION ДЛЯ ТЕНОР-САКСОФОНА (ИЛИ БАС-КЛАРНЕТА) И ФОРТЕПИАНО

DIALOG INSTRUMENTAL ÎN LUCRAREA INCANTATION PENTRU SAXOFON TENOR (SAU CLARINET BAS) ŞI PIAN DE S. PÂSLARI

INSTRUMENTAL DIALOG UE IN THE COMPOSITION INCANTATION FOR TENOR-SAXOPHONE (OR BASS-CLARINET) AND PIANO BY S. PÂSLARI

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор, доктор искусствоведения,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

ДМИТРИЙ КАБАКОВ,
преподаватель, Приднестровский Государственный Институт Искусств

CZU785.7:[780.643.2:780.616.432

В статье анализируются средства музыкальной выразительности и форма сочинения Снежаны Пысларь «Incantation» для тенор-саксофона (или бас-кларнета) и фортепиано. Делается вывод о том, что музыкальный язык и синтаксическая структура данного произведения обусловлены его художественным замыслом, связанным с претворением диалогического принципа.
Ключевые слова: Снежана Пысларь, тенор-саксофон, фортепиано, диалог, заклинание, форма, жанр

În articol se analizează mijloacele de expresie şi forma creaţiei Incantation pentru saxofon tenor (sau clarinet bas) şi pian de Snejana Pâslari. Concluzia la care ajunge autoarea este că limbajul muzical şi structura sintactică în această lucrare sunt determinate de originalitatea ideii artistice legate de realizarea principiului de dialog.
Cuvinte-cheie: Snejana Pâslari, saxofon-tenor, pian, dialog, descântec, formă, gen

In the article the authors analyze the means of musical expression and the form of composition «Incantation» by Snejana Pâslari for tenor-saxophone (or clarinet bas) and piano. We came to the conclusion that the musical language and synthetic structure of this composition are conditioned by its artistic design linked tothe realization of dialogical principle.
Keywords: Snejana Pâslari, tenor-saxophone, piano, dialogue, incantation, form, genre