STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
СИМФОНИЯ LEGENDA BUCIUMULUI В. ЧОЛАКА: ДРАМАТУРГИЯ ЦИКЛА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ QUASI-ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕМАТИЗМА 
ARTICOL

СИМФОНИЯ LEGENDA BUCIUMULUI В. ЧОЛАКА: ДРАМАТУРГИЯ ЦИКЛА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ QUASI-ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕМАТИЗМА

SIMFONIA LEGENDA BUCIUMULUI DE V. CIOLAC: DRAMATURGIA CICLULUI ŞI INFLUENŢA EI ASUPRA PROCEDEELOR DE DEZVOLTARE ALE TEMATISMULUI QUASI-FOLCLORIC

THE SYMPHONY THE LEGEND OF THE BUCIUM BY V. CIOLAC: DRAMATURGY OF THE CYCLE AND ITS INFLUENCE ON THE METHODS OF DEVELOPMING THE QUASI-FOLCLORE THEMES

MARGARITA BELÎH,
conferenţiar universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 785.11.04(478)

В структуре Симфонии Legenda buciumului В. Чолака выделяются два микроцикла: в первом отражены программные мотивы музыкального пейзажа и сельского быта, во втором, в обобщенном символическом виде, раскрыты коренные базовые черты национального молдавского характера. Драматургическая направленность обоих микроциклов обусловила, при опоре на фольклорные жанровые модели, выбор широкого спектра приемов развития тематизма. Среди них: раскрытие потенциальной переменности мелодических ладов, мотивной комбинаторики, использование богатейшей палитры мелодической вариантности, инструментального диалога, техники ритмо-гармонической остинатности.
Ключевые слова: потенциальная переменность мелодических ладов, мотивная комбинаторика, мелодическая вариантность, инструментальный диалог, имитация, вертикально-подвижной контрапункт, полиостинато

În structura Simfoniei Legenda buciumului de V. Ciolac se evidenţiază două micro-cicluri: în primul sunt reflectate motivele peisajului muzical şi ale vieţii rurale, iar în al doilea sunt descrise particularităţile fundamentale ale caracterului naţional moldovenesc. Orientarea dramaturgică a ambelor micro-cicluri, având ca reper modelele genurilor folclorice, a condiţionat alegerea unui spectru larg de procedee de dezvoltare tematică. Între ele se evidenţiază: valorificarea alternativităţii potenţiale a modurilor melodice, folosirea combinatoricii de motiv, implementarea celei mai bogate palete a varietăţii melodice, a dialogului instrumental şi a tehnicii ritmo-armonice ostinato.
Cuvinte-cheie: alternativitate potenţială a modurilor melodice, combinatorica de motiv, varietate, dialog instrumental, imitaţie, contrapunct mobil-vertical, poliostinato

Two micro-cycles stand out in the structure of the Symphony «The Legend of the Bucium» by V. Ciolac: the first one reflects the program motives of the musical landscape and rural life, the second cycle, in a generalized symbolic aspect, reveals the core features of the national Moldovan character. The dramaturgical direction of both micro-cycles stipulated, on the basis of the folklore genre models, a wide spectrum of theme development methods. Among them are: the exploration of the potential alternance of melodic modes, the use of motivic combinatorics, the richest palette of melodic variativity, of the instrumental dialogue, techniques of rhythmic-harmonic polyostinato.
Keywords: potential alternance of melodic modes, motivic combinatorics, melodic variativity, instrumental dialogue, imitation, invertible counterpoint, polyostinato