STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
BAGATELA CA GEN MINIATURAL INSTRUMENTAL ÎN VIZIUNEA COMPOZITORULUI PAVEL RIVILIS
ARTICOL

BAGATELA CA GEN MINIATURAL INSTRUMENTAL ÎN VIZIUNEA COMPOZITORULUI PAVEL RIVILIS

THE BAGATELLE AS AN INSTRUMENTAL MINIATURE GENRE IN THE CONCEPTION OF COMPOSER PAVEL RIVILIS

ADELA ANDRONOVICI-RUSU,
lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

ANGELA ROJNOVEANU,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 780.8:780.616.432.083.628(478)

Bagatela este cunoscută încă de la începutul sec. XVIII şi consolidată ca gen instrumental miniatural în creaţia lui L. Beethoven. Aspecte ale istoriei şi teoriei genului sunt elaborate în baza analizei a Patru bagatele de Pavel Rivilis. Conceptul aforistic caracteristic acestui gen este realizat de către P. Rivilis la nivelul tuturor parametrilor: limitarea ambitusului melodic, transparenţa facturii, accentul pe aspectele coloristice, utilizarea nuanţelor dinamice şi a tempourilor moderate. Compozitorul tratează genul şi sub aspectul melosului popular, utilizând ritmica genului de horă (Bagatela III), elementele de ornamentică melodică, polimetrie şi măsură mixtă (Bagatelele I şi IV). Din punct de vedere didactic, aceste piese sunt un material potrivit aplicat în studiul muzicii moderne, a scriiturii complexe pe trei portative, a polimetriei, a coloristicii pianului.
Cuvinte-cheie: bagatele pentru pian, Pavel Rivilis, miniatură instrumentală, gen muzical, elemente de limbaj muzical

The Bagatelle has been known since the early 18th century and strengthened as an instrumental miniature genre in the creation of Beethoven. The genre aspects of its history and theory are based on the analysis of Four bagatelles by P. Rivilis. The aphoristic concept characteristic of this genre is realised by P. Rivilis at the level of all parameters: limitation of melodic ambitus, transparency of structure, focus on aspects of colour, use of dynamic nuances and moderate tempos. The composer treats this genre in terms of folk music as well, using the rhythmic dance genre (Bagatelle III), elements of melodic ornaments and mixed polymetria (Bagatelles I and IV). In terms of teaching, these pieces are suitable material applied in the study of modern music, of complex three stave writing, of polymetria, of piano colouring.
Keywords: Bagatelles for piano, Pavel Rivilis, instrumental miniature, musical genre, elements of musical language