STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
DEVELOPMENT TRENDS OF THE CONCERTO FOR VIOLIN AND ORCHESTRA IN THE EUROPEAN MUSIC AND ITS EVOLUTION IN UKRAINE
ARTICOL

DEVELOPMENT TRENDS OF THE CONCERTO FOR VIOLIN AND ORCHESTRA IN THE EUROPEAN MUSIC AND ITS EVOLUTION IN UKRAINE

CĂILE DE DEZVOLTARE ALE CONCERTULUI PENTRU VIOARĂ ŞI ORCHESTRĂ ÎN MUZICA EUROPEANĂ ŞI EVOLUŢIA SA ÎN UCRAINA

ANNA LAPTEVA,
Associate Professor,
А. Nezhdanova Odessa National Music Academy, Ukraine

CZU 780.614.332.082.4(4+477)

The paper is devoted to the evolution of the solo concerto for violin and orchestra genre in the European music since its origination till the present time. Tracing the genre development trends in almost all European countries, the author comes to the conclusion of the existence of certain regularities in the violin concerto development that are common for various national musical cultures. It enables us to reveal both individual genre peculiarities of the violin concerto and the specific features of the national cultures. Particular attention is paid to the development of the violin concerto in Ukraine.
Keywords: concerto for violin and orchestra, national music culture, Europe, Ukraine

În prezentul articolul este analizată evoluţia genului de concert solo pentru vioară şi orchestră în muzica europeană, începând de la originea sa până în prezent. Urmărind căile de dezvoltare ale genului în majoritatea ţărilor europene, autoarea sesizează existenţa unor trăsături specifice în dezvoltarea concertului pentru vioară, care sunt comune pentru diferite culturi muzicale naţionale. Acest fapt ne oferă posibilitatea de a descoperi atât particularităţile individuale ale genului de concert pentru vioară cât şi trăsăturile specifice ale culturilor naţionale. O atenţie aparte este acordată dezvoltării concertului pentru vioară în Ucraina.
Cuvinte-cheie: concert pentru vioară şi orchestră, cultura muzicală naţională, Europa, Ucraina