STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
HAIDUCII – TIPOLOGIE DISTINCTIVĂ A DRAMATURGIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI
ARTICOL

HAIDUCII – TIPOLOGIE DISTINCTIVĂ A DRAMATURGIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI

THE OUTLAWS – DISTINCTIVE TYPOLOGY OF ROMANIAN MUSICAL DRAMATURGY

CONSUELA RADU-ŢAGA,
lector universitar, doctor,
Universitatea Naţională de Arte George Enescu, Iaşi, România

CZU 782.046.2(478)

Din panoplia personajelor istorice ale spaţiului european s-a desprins, la sfârşitul Evului Mediu, o tipologie cu specific românesc: haiducii. În ciuda înfăptuirii unor acţiuni sângeroase, aceştia au fost eroi pozitivi, în jurul faptelor lor de vitejie brodându-se numeroase legende. Teatrul popular a preluat tematica socială în jocul dramatic al Jienilor. Odată cu începuturile muzicii româneşti culte, tematica vodevilurilor a afirmat figura acelui erou al codrilor. Au urmat tălmăcirile sonore ale baladelor haiduceşti, în cadrul genului coral, ale celui vocal-simfonic, pătrunzând chiar şi în teatrul liric (operă, operetă şi balet). Specificitatea personajului, alături de limbajul, ce a presupus valorificarea folclorului, sunt mărci distincte ale dramaturgiei muzicale româneşti.
Cuvinte-cheie: haiduc, teatru, cor, voce bărbătească

From the panoply of the historical figures of the European space, at the end of the Middle Ages, was detached a typology with Romanian spirit: the outlaws. In spite of some of their bloody actions, they were considered positive heroes, there appeared numerous legends around their courageous deeds. The popular theatre took over the social theme in the dramatic play of the Jienii. At the same time, with the appearance of Romanian religious music, the themes of the vaudeville (light comedy) affirmed that outlaws` figure. Resounding translations of outlaws’ ballads, fallowed both in choral and vocal symphonic genres, as well as in the lyrical theatre (opera, operetta and ballet). The specificity of the character alongside with the musical language that presumes the capitalization of folklore are distinctive marks of Romanian musical dramaturgy.
Keywords: outlaws, theatre, choir, male voices