STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
MUSIC IN THE MUSEUM (the 70s-80s of the 20th century, Chisinau)
ARTICOL

MUSIC IN THE MUSEUM (the 70s-80s of the 20th century, Chisinau)

MUZICA ÎN MUZEU (ani ’70-’80 ai secolului XX, Chişinău)

NATALIA SVIRIDENKO,
Ph.D. in the History of Arts, Associate Professor,
Boris Grinchenko Institute of Arts, Kiev, Ukraine

CZU 78.091:069

The opening of the Organ Hall in Chisinau and the acquisition of musical instruments typical of the Baroque era in their modern performance stimulated interest in the ancient arts. There were enough performers who wished to perform the concert programs of ancient music in order to realize their creative projects not only in the Organ Hall, but also in other halls.
As shown by the practice of performing ancient music in the countries of Western Europe, the halls of museums and the halls of other ancient buildings turned out to be the most suitable for this purpose. The interest of listeners in the concerts of ancient music initiated the performers to create programs and expand the repertoire of baroque music, and improve their performing skills. Many outstanding Moldovan musicians, whose names are nowadays well-known, as well as those who left Moldova and became famous in other countries took part in the concerts. This process in the cultural life of the country promised to become traditional.
Keywords: museum, ancient music, harpsichord, ensemble, painting, exposition, style

Deschiderea Sălii cu Orgă la Chişinău şi achiziţionarea instrumentelor muzicale tipice epocii baroc, în aspectul lor modern, au stimulat interesul faţă de arta antică. Pentru a-şi realiza proiectele de creaţie, care includeau muzică veche, mulţi interpreţi solicitau să-şi prezinte programele de concert nu numai în Sala cu Orgă, dar şi în alte localuri, care ar putea satisface cerinţele solicitatorilor.
Reieşind din practica interpretării muzicale antice în ţările Europei de vest, sălile de muzeu sau încăperile spaţioase ale edificiilor mai vechi s-au dovedit a fi cele mai potrivite pentru acest scop. Interesul ascultătorilor pentru concertele de muzică antică i-a determinat pe interpreţi ca aceştia să-şi extindă repertoriul, să-şi îmbunătăţească stilul interpretativ şi, desigur,să conceapă programe de muzică barocă noi. În virtutea împrejurărilor, foarte mulţi muzicieni cu renume din Republica Moldova, atât dintre cei care activează în prezent în ţară cât şi dintre cei stabiliţi peste hotare care au dus faima ţării noastre pe alte meleaguri, au participat sau au asistat la asemenea concerte. Cu timpul, în viaţa culturală a republicii, acest proces s-a
extins şi a devenit tradiţie.
Cuvinte-cheie: muzeu, muzică antică, clavecin, ansamblu, pictură, expoziţie, stil