STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
SERGHEI BESEADÎNSKI – PERSONALITATE MARCANTĂ ÎN ISTORIA FORMĂRII ŞCOLII PIANISTICE AUTOHTONE
ARTICOL

SERGHEI BESEADÎNSKI – PERSONALITATE MARCANTĂ ÎN ISTORIA FORMĂRII ŞCOLII PIANISTICE AUTOHTONE

SERGHEI BESEADÎNSKI – OUTSTANDING PERSONALITY IN THE HISTORY OF CREATING THE NATIONAL PIANO SCHOOL

IURIE MAHOVICI,
profesor universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

TAMARA SAVELIEVA,
conferenţiar universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 780.8:780.616.432.071.2(478)
780.8:780.616.432.071.4(478)

Serghei Ferapontovici BeseadÎnski este unul dintre reprezentanţii străluciţi ai şcolii pianistice autohtone. Aportul personal în formarea cadrelor didactice şi a pianiştilor din Republica Moldova este considerabil. Discipolii săi activează cu succes atât în republică cât şi peste hotarele ei. Despre personalitatea domnului Beseadânskii, practic, nu s-a scris nimic. Materialele expuse în articol au fost selectate din dosarul personal aflat în arhiva AMTAP, din amintirile colegilor, prietenilor şi discipolilor săi. Articolul conţine date biografice, restabilite conform carnetului de muncă. De asemenea, sunt reflectate activităţile sale: pedagogică, metodico-didactică şi interpretativă. Materialul prezentat selectiv menţionează discipolii importanţi, continuatori ai tradiţiilor profesionale, promovate de Serghei Beseadânskii.
Cuvinte-cheie: Serghei Ferapontovici Beseadînski, şcoala pianistică autohtonă, S. Beseadînski – date biografice, S. Beseadînski – lucrul pedagogic, S. Beseadînski – lucrul metodico-didactic, S. Beseadînski – lucrul interpretativ, discipolii lui S. Beseadînski

Serghei Ferapontovici Beseadînski is one of the brightest representatives of the native piano school. His personal contribution to training the teachers and pianists from Moldova is considerable. His disciples work successfully in the Republic as well as abroad. Practically nothing has been written about S. Beseadînski’s personality. The materials, presented in the article, were selected from his personal file kept in the archives of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts and from the memories of his colleagues, friends and disciples. This article contains biographical data, restored according to his work-record. His activities are mentioned as pedagogical, methodical-didactic and interpretative. The given material selectively mentions his important disciples, the continuers of the professional traditions promoted by Serghei Beseadînski.
Keywords: Serghei Ferapontovici Beseadînski, native piano school, biographical data, pedagogical activity, methodicalteaching work, interpretative activity, S. Beseadînski’s disciples