STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАНТАТЫ НАШИ ЗОРИ С. ЛОБЕЛЯ
ARTICOL

АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАНТАТЫ НАШИ ЗОРИ С. ЛОБЕЛЯ

PARTICULARITĂŢILE ARHITECTONICE ALE CANTATEI ZORILE NOASTRE DE S. LOBEL

ARCHITECTONICAL PECULIARITIES OF THE CANTATA OUR DAWN BY S. LOBEL

НАДЕЖДА КУЗНЕЦОВА,
преподаватель, Приднестровский институт искусств,
докторантка, Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

CZU 784.5(478)
784.5:781.6

Автор статьи анализирует музыкальную архитектонику кантаты Наши зори С. Лобеля (1954), отталкиваясь от поэтической формы стихотворений Е. Букова, положенных в основу произведения. Использование куплетно-вариационной формы для большинства частей кантаты объясняется, исходя из отмечаемого следования образцам народной поэзии, с одной стороны, а также из обращения к жанру советской массовой песни с ее образной системой и риторикой – с другой. Наблюдая тенденцию к укрупнению разделов путем объединения куплетов исходной формы и разные способы их композиционной группировки (периодический повтор, тональная транспозиция и т.п.), автор приходит к выводу о присоединении других формообразующих принципов (рондальности, сонатности, концентричности) и образовании формы второго и даже третьего планов, продемонстрированной на примере первой части кантаты.
Ключевые слова: кантата, Наши зори, хор, архитектоника, куплетно-вариационная форма, форма второго плана

Autorul articolului analizează arhitectonică muzicală a cantatei Zorile noastre de S. Lobel (1954), pornind de la forma poetică a poeziilor ale lui E. Bucov care stau la baza lucrării. Utilizarea formei strofice variaţionale pentru mai multe părţi ale cantatei este explicată, reieşind din constatarea urmării exemplelor ale poeziei populare, pe de o parte, precum şi din adresarea compozitorului la genul de cântec sovietic de masă, cu sistemul său de imagini şi retorica – pe de altă parte. Observând tendinţa de consolidare prin combinarea strofelor din forma originală şi diferite moduri de grupare compoziţională (repetare periodică, transpunere tonală, etc.), autorul ajunge la concluzia despre asocierea altor principii formative (principiul de rondo, de sonată, de formă concentrică) precum şi despre constituirea formei de planul doi sau chiar şi trei care este exemplificată în baza primei părți a cantatei.
Cuvinte-cheie: cantată, Zorile noastre, cor, arhitectonică, forma strofică variațională, forma de planul doi

The author analyses the musical architectonics of the cantata Our Dawns by S. Lobel (1954), starting from the poetic form of E. Bukov’s poems, which are the basis of the work. The use of the modified strophic form for most parts of the cantata is explained in terms of following the samples of folk poetry, on the one hand, and also from the appeal to the genre of the Soviet mass song with its images and rhetoric system, on the other. Observing the tendency to enlarge the sections by integrating the strophes of the original form as well as different methods of their compositional grouping (periodic repetition, tonal transposition, etc.), the author comes to the conclusion about the association of other form-building principles like rondo, sonata, concentric structure, that led to the formation of the second and even the third plan form.
Keywords: cantata, chorus, architectonics, modified strophic form, second plan form