STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ВСТРЕЧИ В РОССИИ В ЗЕРКАЛЕ КРИТИКИ
ARTICOL

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ВСТРЕЧИ В РОССИИ В ЗЕРКАЛЕ КРИТИКИ

EDIŢIA A XIX-a A FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE TEATRU. ÎNTĂLNIRI ÎN RUSIA SUB ASPECT CRITIC

THE 19th INTERNATIONAL THEATER FESTIVAL. MEETINGS IN RUSSIA UNDER CRITICAL ASPECT

NADEJDA AXIONOVA,
cercetător ştiinţific,
Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei

CZU 792.091.4(470)

В статье речь идет о мероприятиях, прошедших в рамках XIX Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии, который прошел в Санкт-Петербурге весной 2017 года. Представленные на фестивале спектакли дали возможность критикам и любителям театрального искусства познакомиться с жизнью русских театров в ближнем зарубежье, оценить их режиссерский и актерский потенциал, а театрам-участникам – заявить о себе. К проведению фестиваля было приурочено основание «Ассоциации деятелей русских театров», призванной выявлять и разрешать проблемы русского драматического искусства.
Ключевые слова: фестиваль, Балтийский дом, Встречи в России, русский драматический театр

În articol sunt evidenţiate manifestările culturale, ce au avut loc în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru al Ţărilor CSI şi Baltice (ediţia a XIX-a), care a avut loc în Sankt-Petersburg, în primăvara anului 2017. Spectacolele montate în cadrul festivalului au oferit criticilor şi amatorilor de teatru posibilitatea de a face cunoştinţă cu viaţa teatrelor ruse de peste hotare, de a valorifica potenţialul lor regizoral şi actoricesc, iar teatrele participante la eveniment au avut posibilitatea de a-şi prezenta activitatea. În timpul desfăşurării festivalului, a fost iniţiată „Asociaţia oamenilor teatrelor ruse”, organizată cu scopul de a evidenţia şi a rezolva probleme ale artei dramatice ruse.
Cuvinte-cheie: festival, Casa Baltică, Întâlniri în Rusia, teatrul dramatic rus

The article deals with events that took place in the framework of the 19th International Theatre Festival of the CIS and Baltic States, which was held in St. Petersburg in the spring of 2017. The performances shown at the festival made it possible for critics and theatre lovers to learn more about the life of Russian theatres from abroad, to evaluate the director’s and actor’s potential, and the theatres that participated in the event had the possibility to present their works. During the festival the Association of Artists of Russian Theatres was set up with the purpose of identifying and solving the problems of Russian Dramatic Art.
Keywords: festival, Baltic House, Meetings in Russia, Russian Dramatic theatre