STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
CAPRICIUL NR. 24 DE NICCOLÓ PAGANINI ÎN VIZIUNEA COMPONISTICĂ A LUI OLEG NEGRUŢA
ARTICOL

CAPRICIUL NR. 24 DE NICCOLÓ PAGANINI ÎN VIZIUNEA COMPONISTICĂ A LUI OLEG NEGRUŢA

OLEG NEGRUȚA’S COMPOSITIONAL VISION ON NICCOLÓ PAGANINI’S CAPRICE No. 24

SERGHEI MUŞAT,
lector universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 780.8:[780.643.1.087.2:780.616.432](478)

Printre lucrările scrise de compozitorul Oleg Negruţa pentru instrumentele aerofone se numără şi Fantezie pe o temă de Paganini pentru clarinet şi pian. Împrumutând din forma şi tematismul opusului marelui violonist, autorul a contopit unele elemente neoclasice cu altele tipice manierei de jazz, oferind celebrului capriciu un alt caracter decât cel original. În plus, însumând trei termeni diferiţi – fantezie, capriciu şi temă cu variaţiuni – Oleg Negruţa a semnat o piesă, a cărei formă, scriitură şi conţinut sunt dictate, mai degrabă, de libera fantezie a compozitorului decât de anumite tehnici tradiţionale. Articolul de faţă are drept scop evidenţierea unor aspecte autentice ale viziunii componistice a autorului asupra temei paganiniene.
Cuvinte-cheie: fantezie, capriciu, temă cu variaţiuni, jazz, viziune componistică

Among the musical works dedicated by the composer Oleg Negruţa to the wind instruments is his Fantasy on a Theme by Paganini for piano and clarinet. Borrowing from the great violinist’s form and thematism, the author blended some neoclassical elements with others, typical of the jazz manner, featuring to the famous capriccio another character than the original one. In addition, combining three different terms – fantasy, capriccio and theme with variations – Oleg Negruța signed a piece whose form, structure and content are dictated rather by the composer’s free fantasy than by some traditional techniques. This article is proposed to highlight some aspects in order to demonstrate the authenticity of the author’s compositional vision on Paganini’s theme.
Keywords: fantasy, capriccio, theme with variations, jazz, compositional vision