STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
CULTURA EUROPEANĂ: O REEVALUARE A IDENTITĂŢII
ARTICOL

CULTURA EUROPEANĂ: O REEVALUARE A IDENTITĂŢII

EUROPEAN CULTURE: A REASSESSMENT OF THE IDENTITY

LUDMILA LAZĂR,
conferențiar universitar, doctor în istorie,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chișinău

CZU 008(7)
316.752(7)

Imigraţia masivă în spaţiul UE, provocările violente din capitalele europene, conflictele interne ridică probleme nu doar de ordin politic, ci şi cultural. Sistemul de valori al civilizației europene este pus la încercare şi de noile tehnologii ale informaţiei şi ale comunicării atât la nivel comunitar, cât şi la cel național şi individual. Fenomenul globalizării lasă amprente adânci asupra Europei, dar consecinţele sale necesită o redimensionare. Vulnerabilităţile occidentului european apar in prim-plan şi se încearcă a pune la îndoială reperele identitare fundamentale ale societăţii europene.
De fapt, încă la sfârşitul secolului trecut Edgar Morin propunea principiul dialogic pentru a concepe Europa, căci anume dialogica „se află în inima identităţii europene, şi nu unul sau altul dintre elementele sau momentele sale“. In condiţiile actuale identitatea europeană devine fluidă, în continuă transformare, totodată păstrând „nucleul tare“al cadrului valoric, centrat pe dimensiunea culturală., caracterizată prin diversitate si deschidere pentru dialog intercultural.
Cuvinte-cheie: identitate europeană, civilizaţie europeană, valori culturale, diversitate, dialog intercultural

Massive migration to the EU, violent challenges in European capitals and internal conflicts raise not only political, but also cultural issues. The values of the European civilization are challenged by the new communication and informational technologies, at the EU level, as well as at the national and individual level. Europe is deeply marked by the globalization phenomenon and its consequences require to be addressed from a new perspective. West European vulnerabilities appear in the foreground and some people try to doubt the fundamental identity marks of the European society.
In fact, as far back as the end of the last century, Edgar Morin proposed the dialogic principle to conceive Europe, merely because the dialogic ‘is at the heart of European identity, and not one or another of its elements or moments’. Under the current conditions, the European identity becomes fluid, ever-changing, whilst preserving the ‘hard core’ of values centred on the cultural dimension, characterized by diversity and openness for intercultural dialogue.
Keywords: European identity, European civilization, cultural values, diversity, intercultural dialogue