STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR LITERAR-ARTISTICE ALE STUDENŢILOR ÎN PROCESUL RECEPTĂRII LITERATURII
ARTICOL

DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR LITERAR-ARTISTICE ALE STUDENŢILOR ÎN PROCESUL RECEPTĂRII LITERATURII

STUDENT’S LITERARY-ARTISTIC COMPETENCES DEVELOPMENT DURING THE LITERATURE RECEPTION PROCESS

CONSTANTIN ŞCHIOPU,
conferenţiar universitar, doctor habilitat în filologie,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 37.016:82

În articol este abordată problema formării competenţelor literar-artistice ale studenţilor în procesul receptării literaturii. Se fac referinţe la un şir de teorii privind originea operei de artă (M. Heidegger), receptarea artistică (H.R. Jauss), lectura (W. Iser, J.P. Sartr, P. Cornea), educaţia literar-artistică (V. Pâslaru, A. Panfil), competenţele literare (P. Cornea), sunt evidenţiate contradicţiile la nivelul predării/receptării literaturii ca disciplină de studiu, insistându-se, totodată, asupra mecanismului şi a metodologiei de formare a competenţelor respective.
Cuvinte-cheie: operă literară, cititor, competenţă literară, lectură, receptare artistică, creativitate

In this article, the author considers the problem of forming the students` literary-artistic competences during the literature reception process. There are several references to a series of theories on the origins of the art work (M. Heidegger), artistic reception (H.R. Jauss), reading (W. Iser, J.P. Sartr, P. Cornea), literary-artistic education (V. Pâslaru, A. Panfil), literary competences (P. Cornea); emphasis is laid on the contradictions in the teaching / reception of literature as a subject of study, focusing on the mechanism and methodology of forming these competences.
Keywords: literary work, reader, literary competence, reading, artistic reception, creativity