STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
IMAGINEA SCĂRII ÎN PICTURA BISERICEASCĂ MEDIEVALĂ DIN MOLDOVA
ARTICOL

IMAGINEA SCĂRII ÎN PICTURA BISERICEASCĂ MEDIEVALĂ DIN MOLDOVA

IMAGE OF STAIRS IN THE MEDIEVAL CHURCH PAINTING FROM MOLDOVA

ION JABINSCHI,
lector universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă

CZU 75.052(478)
75.033(478)
75.052.04

În contextul relaţiilor şi interacţiunilor artei murale cu diverse forme artistice plastice şi aplicative, se cere o aprofundare a cunoştinţelor în vederea formării profesioniste a artistului muralist. Un rol important în acest domeniu revine cunoaşterii imaginilor şi simbolurilor din pictura bisericească medievală din Moldova. Articolul dat se axează pe prezentarea şi analiza imaginii Scării.
Cuvinte-cheie: scară, imagine, pictură murală, percepţie vizuală, rai, iad

In the context of the relations and interactions of mural art and various forms of plastic and applied arts, a deepening of knowledge for professional training of the mural artist is required; an important role is the knowledge of the images and symbols of the medieval church painting in Moldova. The article focuses on the presentation and image analysis of stairs.
Keywords: stairs, image, mural painting, visual perception, heaven, hell