STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
INTERPRETAREA OPERELOR LITERARE ÎN BALET : EPISOADE DIN EXPERIENŢA CREATIVĂ A LUI BORIS EIFMAN
ARTICOL

INTERPRETAREA OPERELOR LITERARE ÎN BALET : EPISOADE DIN EXPERIENŢA CREATIVĂ A LUI BORIS EIFMAN

INTERPRETATION OF LITERARY CHARACTERS IN BALLET : EPISODES FROM THE CREATIVE EXPERIENCE OF BORIS EIFMAN

ANGELA BEŢIŞOR,
lector universitar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 792.82:82
792.82(470)

Articolul în cauză reprezintă o analiză succintă a coregrafiei teatrului de balet a lui Boris Eifman şi, în mod special, este valorificat raportul dintre coregraf, ideea sa, limbajul nou coregrafic şi literatura clasică. De asemenea, este tratată relaţia coregrafului cu romanele lui Fiodor Dostoievski, sunt abordate diverse probleme de ordin general ce vizează interacţiunea teatrului de balet şi literatura clasică.
Cuvinte-cheie: teatrul de balet a lui Boris Eifman, literatura clasică, idee creativă, limbaj coregrafic

This article presents a brief analysis of the Boris Eifman Ballet Theatre and especially brings out the relationship between the choreographer, his conception, the new choreographic language and classical literature. Emphasis is laid on the choreographer`s relation with Fiodor Dostoevsky`s novels and the author considers some general problems concerning the interaction of the ballet theatre and classical literature.
Keywords: Boris Eifman ballet theatre, classical literature, creative design, choreographic language