STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
RELAȚIILE INTERETNICE ÎN CONTEXTUL SOCIOCULTURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

RELAȚIILE INTERETNICE ÎN CONTEXTUL SOCIOCULTURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

INTERETHNIC RELATIONS IN THE SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

TATIANA COMENDANT,
conferențiar universitar, doctor în sociologie,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

IURIE CARAMAN,
conferențiar cercetător, doctor în sociologie,
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, Academia de Științe a Moldovei

CZU 316.356.4-054.57(478)
37.015.31:81(478)

Din punct de vedere etnic, Republica Moldova este un stat multinaţional. Potrivit recensământului desfăşurat în anul 2004, populaţia indigenă constituie 71,49%, care în conformitate cu legea 69,62% din numărul total al populaţiei s-au declarat moldoveni şi 1,87% – români. Alte comunităţi etnice minoritare constituie 28,51% din totalul populaţiei.
Cultura fiecărei comunităţi etnice este diferită şi unică în felul său, păstrându-şi propria identitate. Interacţiunea fiecărei din principalele comunităţi etnice din Republica Moldova se desfăşoară în baza diversităţii culturale – limbă, obiceiuri, tradiţii, tezaur folcloric.
În Republica Moldova, reformarea legislației lingvistice este un domeniu foarte politizat. Este politizată însăși denumirea corectă a limbii – limba română. Respectarea drepturilor lingvistice și culturale ale minorităților conlocuitoare nu poate fi un impediment în constituirea națiunii civice, ceea ce se poate produce doar dacă reprezentanții acestor minorități vor cunoaște limba de stat.
Cuvinte-cheie: cultură, etnic, etnicitate, limbă, minoritate, politică educațională

From an ethnic point of view, the Republic of Moldova is a multinational state. According to the census conducted in 2004, the indigenous population constitutes 71.49%, which, according to the law, 69.62% of the total population declared themselves Moldovans and 1.87% Romanians. Other minority ethnic communities account for 28.51% of the total population.
The culture of each ethnic community is different and unique in its own way, preserving its own identity. The interaction of each of the main ethnic communities in the Republic of Moldova is based on cultural diversity – language, customs, traditions, folklore treasure.
In the Republic of Moldova, the reform of the linguistic legislation is a highly politicized field. Even the correct name of the language – Romanian is being politicized. Respect for the linguistic and cultural rights of cohabiting minorities cannot be an impediment to the constitution of the civic nation, which can only occur if the representatives of these minorities know the state language.
Keywords: culture, ethnic, ethnicity, language, minority, educational policy