STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ В КЛАССЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
ARTICOL

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ В КЛАССЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

MUZICA VOCALĂ DIN EPOCA RENAȘTERII CA OBIECT DE STUDIU ÎN CLASA MĂIESTRIE DE CONCERT

RENAISSANCE’S VOCAL MUSIC AS OBJECT OF STUDY IN THE CLASS OF ACCOMPANIMENT MASTERY

TAMARA SAVELIEVA,
conferenţiar universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

TATIANA BEREZOVICOVA,
profesor universitar interimar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 784.034:37.016

В статье рассматриваются некоторые вопросы изучения вокальной музыки эпохи Возрождения в учебном курсе концертмейстерского мастерства. Авторы уделяют основное внимание двум взаимосвязанным аспектам дидактического процесса: информированности студентов о стиле исполняемой музыки и технологической стороне работы над произведениями. Соединение этих составляющих является необходимым условием создания полноценного художественный образа.
Ключевые слова: Возрождение, Джулио Каччини, Якопо Пери, Клаудио Монтеверди, мадригал, ария, лютня, клавикорд, верджинел, клавесин, фортепиано

În cadrul articolului sunt examinate unele probleme de studiere a muzicii vocale din epoca Renașterii în cursul didactic de măiestrie de concert. În atenția autoarelor se află două aspecte legate reciproc, cum ar fi competența informațională a studenților în domeniul particularităților stilistice ale muzicii interpretate și aspectul tehnologic al studierii operei muzicale. Îmbinarea acestor două componente este o condiție necesară pentru crearea imaginii artistice desăvârșite.
Cuvinte-cheie: arie, Claudio Monteverdi, clavecin, clavicord, Giulio Caccini, Jacopo Peri, lăută, madrigal, pian, Renaștere, virginal

The article examines some problems of studying vocal music from the Renaissance era during the concert mastery course. The authors give special attention to two mutually related aspects of the teaching process, such as the students’ informational knowledge of the style of the performed music and the technological aspect of studying the musical work. The combination of these two components is a prerequisite for creating a perfect artistic image.
Keywords: aria, Claudio Monteverdi, clavichord, Giulio Caccini, harpsichord, Jacopo Peri, lute, madrigal, piano, Renaissance, virginal