STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ СОЛЬФЕДЖИО В МОСКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (КОЛЛЕДЖЕ) ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
ARTICOL

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ СОЛЬФЕДЖИО В МОСКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (КОЛЛЕДЖЕ) ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ

DIN EXPERIIENŢA DE PREDARE A SOLFEGIULUI ÎN ŞCOALA MEDIE SPECIALĂ DE MUZICĂ (COLEGIU) „GNESIN” DIN MOSCOVA

FROM THE EXPIERENCE OF SOLFEGGIO TEACHING AT THE GNESIN MOSCOW HIGH SPECIAL MUSIC SCHOOL (COLLEGE)

НАДЕЖДА ЗЕНКИНА,
преподаватель,
Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных,
Российская Федерация

CZU 781.2:37.016

Цель статьи – показать незаменимость сольфеджио для профессионального становления музыканта и практическую пользу предмета в условиях вызовов современных образовательных реформ. В новых условиях сольфеджио должно избавиться от ненужной скучной схоластики, активно влиять на формирование музыкальности: памяти, чувства ритма, гармонического слуха, способности к импровизации мелодий. Особенно важны междисциплинарные взаимодействия сольфеджио: с занятиями в специальном классе, ритмикой, уроками «Оркестра Орфа», проводимыми в МССМШ имени Гнесиных. Наконец, главной проблемой преподавания сольфеджио является достижение равновесия двух «крайностей» – знания и умения, теории и практики, без чего невозможно развитие подлинной музыкальности.
Ключевые слова: музыкальное образование, сольфеджио, творчество, теория, практика, оркестр Орфа

Scopul articolului în cauză este de a demonstra că solfegiul, ca obiect indispensabil al formării profesionale a muzicienilor, constituie, în acelaşi timp, şi un obiect de folos real în condiţiile de afirmare a reformelor de învăţământ contemporane. La etapa actuală, solfegiul trebuie să se debaraseze de scolastica netrebuincioasă şi plictisitoare şi să contribuie efectiv la formarea muzicalităţii, precum: gândirea, sentimentul ritmului, auzul armonic, capacitatea de a improviza melodii etc. În acest context, o importanţă deosebită trebuie acordată studierii interacţiunii solfegiului cu obiecte interdisciplinare: studierea ritmului în clase speciale, lecţii cu „Orchestra lui Orff”, desfăşurate în incinta ŞMSM „Gnesin” din Moscova. În fine, o problemă importantă în predarea solfegiului îi revine principiului obţinerii echilibrului dinte cele două „extremităţi” – cunoştinţe şi deprinderi, teorie şi practică – fără de care este imposibilă dezvoltarea muzicalităţii autentice.
Cuvinte-cheie: studii muzicale, solfegiu, creaţie, teorie, practică, orchestra lui Orff

The purpose of the article is to show the importance of solfeggio for training a professional musician and the practical use of this discipline under the conditions of some challenges of the contemporary educational reforms. Under these new conditions, solfeggio must exclude useless dull scholasticism, actively influence the development of musicality: memory, sense of rhythm, ear for harmony, ability for melodic improvisation. The interdisciplinary connections of solfeggio and other subjects (rhythmic, special class, Orff’s orchestra, taking place at the Gnessin Special Music School) are especially important at present. The general problem of solfeggio teaching is the unity and balance of two poles: theory and practice, knowledge and ability.
Keywords: music education, solfeggio, creation, theory, practice, Orff’s orchestra