STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
СТЕПЕНИ РОДСТВА ТОНАЛЬНОСТЕЙ В КУРСЕ ГАРМОНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ARTICOL

СТЕПЕНИ РОДСТВА ТОНАЛЬНОСТЕЙ В КУРСЕ ГАРМОНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

GRADELE DE ÎNRUDIRE ALE TONALITĂŢILOR LA CURSUL DE ARMONIE: ASPECTELE CONTEMPORANE ALE PROBLEMEI

DEGREES OF THE RELATIONSHIP OF TONALITIES IN THE HARMONY COURSE: MODERN ASPECTS OF THE PROBLEM

ELENA SAMBRIȘ,
conferențiar universitar interimar, doctor în studiul artelor
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

CZU 781.41

В курсе гармонии теория модуляции является одной из важнейших составляющих, способствующих целостному осознанию гармонических закономерностей. В свою очередь, проблема родства тональностей в теории модуляции является той сферой, которая постоянно обновляется и развивается. С момента создания первой системы родства тональностей Н. Римского-Корсакова, появилось более десяти других систем, принадлежащих разным авторам, которые и рассматриваются в настоящей статье.
Ключевые слова: теория модуляции, степени родства тональностей, практический курс гармонии, проблема энгармонизма тональностей

În cursul armoniei teoria modulării este una dintre cele mai importante componente care contribuie la o înţelegere generală a legităţilor armonice. La rândul său, problema relaţiei dintre tonalităţi în teoria de modulare este un compartiment care se îmbogăţeşte şi se dezvoltă permanent. De la înfiinţarea primului sistem de înrudire al tonalităţilor al lui N. Rimski-Korsakov au apărut mai multe alte zeci de sisteme, care aparţin diferitor autori şi care sunt analizate în acest articol.
Cuvinte-cheie: teoria modulării, gradul de înrudire al tonalităţilor, curs practic al armoniei, problema enarmonismului tonalităţilor

In the course of harmony, the theory of modulation is one of the most important components contributing to a holistic understanding of harmonic regularities. In its turn, the problem of the relationship of tonalities in the theory of modulation is the sphere that is constantly being updated and developed. Since the creation of the first system of the relationship of tonalities by N. Rimsky-Korsakov, there have appeared more than ten other systems belonging to different authors, which are considered in this article.
Keywords: theory of modulation, degree of relationship of tonalities, practical course of harmony, problem of anharmonicity of tonalities