STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПЕРТУАРА И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ М. ЧЕБОТАРИ
ARTICOL

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПЕРТУАРА И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ М. ЧЕБОТАРИ

CARACTERISTICA GENERALĂ A REPERTORIULUI ŞI A STILULUI INTERPRETATIV AL M. CEBOTARI

THE GENERAL CHARACTERISTICS OF M. CEBOTARI`S REPERTOIRE AND PERFORMING STYLE

SERGHEI PILIPEȚCHI
doctorand,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 782.1.071.2(478+430)

В статье содержится информация о репертуаре М. Чеботари, одной из крупнейших певиц первой половины ХХ века, яркой представительницы молдавской и немецкой вокальных школ. Анализируется ее исполнительский стиль и совокупность вокальных приемов. За восемнадцатилетнюю сценическую жизнь певица с равным успехом исполняла партии для лирико-колоратурного, лирического, лирико-драматического, драматического сопрано и даже для меццо-сопрано. Отличительной чертой творчества примадонны является уникальный сплав широкого языкового и стилевого диапазонов, включающий музыку XVIII–XX вв. итальянских, немецких, французских и русских композиторов. М. Чеботари была также одной из первых «универсальных» певиц в мире, сочетавших на сцене высокотехничный вокал с незаурядной актерской игрой и эффектной внешностью.
Ключевые слова: Мария Чеботари, репертуар, вокальная школа, сопрано, стиль

Articolul revizuieşte informaţia despre repertoriul M. Cebotari, una dintre cele mai mari cântăreţe din prima jumătate a secolului XX, care a fost o strălucită reprezentantă a şcolilor vocale moldoveneşti şi germane. De asemenea, se analizează stilul ei interpretativ, totalitatea metodelor artistice şi vocale. Într-o viaţă scenică de optsprezece ani, cântăreaţa a interpretat, cu acelaşi succes, partidele pentru soprană lirico-lejeră, lirică plină, lirico-dramatică, dramatică, nu a exclus şi unele pentru mezzo-soprană. O trăsătură distinctivă a artei primadonei este excepţionalul amalgam al diapazoanelor variate lingvistice şi al stilurilor muzicale, care includeau în sine muzica secolelor XVIII–XX a compozitorilor italieni, germani, francezi şi ruşi. La fel, M. Cebotari a fost una din primele cântăreţe „universale”, care a combinat tehnica vocală supradotată cu jocul actoricesc remarcabil şi aspectul exterior spectaculos.
Cuvinte-cheie: Maria Cebotari, repertoriu, şcoală vocală, soprană, stil

The article contains information about the repertoire of M. Cebotari, a brilliant representative of the Moldovan and German vocal schools in the first half of the 20th century. The author analyzes her performance style and the total combination of methods and technique. In her stage career of 18 years, she performed with equal success coloratura, lyric, dramatic soprano as well as mezzo-soprano parts. A distinctive feature of the diva`s art was a unique fusion of a wide linguistic and stylistic range: which includes the music from the 18th – 20th centures of Italian, German, French and Russian composers. M. Cebotari was also one of the first „universal” singers in the world, combining on the stage a commitment in achieving perfection of vocal technique together with exceptional acting and her spectacular appearance.
Keywords: Maria Cebotari, repertoire, vocalschool, soprano, style