STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE LA STUDENŢI PRIN EXERCIŢIUL ŞI JOCUL TEATRAL ÎN CADRUL ORELOR DE ARTA VORBIRII
ARTICOL

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE LA STUDENŢI PRIN EXERCIŢIUL ŞI JOCUL TEATRAL ÎN CADRUL ORELOR DE ARTA VORBIRII

DEVELOPMENT OF STUDENTS` COMMUNICATION SKILLS THROUGH EXERCISE AND THEATRICAL GAME IN THE CLASSES OF SPEAKING ART

LUCIA GALAC,
lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 792.028.3:37

Capacitatea de a comunica reprezintă o premisă a procesului de construire a relaţiilor interpersonale, de integrare socială.
Comunicarea este un proces complex ce include schimbul de mesaje dintre, cel puţin, două persoane şi presupune combinarea armonioasă a limbajului verbal, paraverbal şi nonverbal. Abilităţile de comunicare sunt deosebit de importante pentru lucrătorii în cultură. Lecţiile la disciplina Arta vorbirii oferă studenţilor oportunitatea de a înţelege acest proces şi de a-l aplica practic prin exerciţiul şi jocul teatral.
Cuvinte-cheie: comunicare, strategie didactică interactivă, competenţă, arta vorbirii, limbaj, exerciţiu, joc teatral, articulare

The ability to communicate is a prerequisite of the process of building interpersonal relationships, of social integration.
Communication is a complex process involving the exchange of messages between at least two people and implies a harmonious combination of verbal, paraverbal and non-verbal language. Communication skills are particularly important to the people working in the field of culture. The classes in the Speaking Art discipline provide students with the opportunity to understand this process and to apply it practically through exercises and theatre games.
Keywords: communication, interactive teaching strategy, skills, speaking art, language, exercise, theatrical game, articulation