STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
ORNAMENTICA ÎN REPERTORIUL TRADIŢIONAL AL LĂUTARULUI A. BIDIREL ÎN CONTEXTUL PROBLEMELOR STILISTICE ŞI INTERPRETATIVE ÎN FOLCLORUL ROMÂNESC DIN SEC . XXI
ARTICOL

ORNAMENTICA ÎN REPERTORIUL TRADIŢIONAL AL LĂUTARULUI A. BIDIREL ÎN CONTEXTUL PROBLEMELOR STILISTICE ŞI INTERPRETATIVE ÎN FOLCLORUL ROMÂNESC DIN SEC . XXI

ORNAMENTATION IN THE TRADITIONAL REPERTOIRE OF FIDDLER A. BIDIREL IN THE CONTEXT OF THE STYLISTIC AND INTERPRETATIVE PROBLEMS IN THE ROMANIAN FOLKLORE OF THE 21ST CENTURY

NICOLAE SLABARI,
lector universitar, doctor în studiul artelor și culturologie,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

MIHAI COTOS ,
masterand, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 780.8:780.614.31.071.2(498.6)

În prezentul articol vom evidenţia personalitatea lui Alexandru Bidirel, un lăutar violonist de tradiţie orală din Bucovina, care a activat pe la mijlocul secolului XX. În etnomuzicologia românească găsim puţine date despre Alexandru Bidirel. Ne referim la Revista de Etnografie şi Folclor, în care este publicat un articol al etnomuzicologului Tiberiu Alexandru, un şir de manuscrise nepublicate ale lui Alexandru Voievidca, memoriile lăutarului, dar şi câteva documente sonore care se află în patrimoniul ICED, înregistrate de către Constantin Brăiloiu. În acest context, prin expunerea informaţilor respective, vom pune în circuit un şir de date despre activitatea sa, dar şi despre repertoriul pe care l-a promovat, aderând, astfel, la întregirea peisajului sonor tradiţional din Bucovina. De asemenea, vom atrage atenţia asupra documentării şi valorificării ştiinţifice a materialului expus.
Cuvinte-cheie: Alexandru Bidirel, Bucovina, vioară, repertoriu, lăutar, stil, interpretare

In this article will be highlighted the personality of Alexander Bidirel, a violinist fiddler of oral tradition from Bucovina, who worked in the mid-twentieth century. In the Romanian ethnomusicology, we can find limited data about Alexandru Bidirel. We refer to the Ethnography and Folklore Magazine, in which an article by the ethnomusicologist Tiberiu Alexandru is published, a number of unpublished manuscripts of Alexander Voievidca, the memories of this fiddler and a series of sound documents which are in the I.C.E.D. heritage, recorded by Constantin Brăiloiu. In this context, by exposing the respective information, we will put into circuit a series of data about his activity and the repertoire he promoted, thus contributing to the completion of the traditional sound landscape in Bukovina and the scientific documentation and valorisation of the presented material.
Keywords: Alexandru Bidirel, Bucovina, violin, repertory, fiddler, style, interpretation