STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
 PROBLEMELE IMAGINAŢIEI CREATIVE ŞI METODELE DE DEPĂŞIRE ALE ACESTORA
ARTICOL

PROBLEMELE IMAGINAŢIEI CREATIVE ŞI METODELE DE DEPĂŞIRE ALE ACESTORA

THE PROBLEMS OF CREATIVE IMAGINATION AND THE METHODS OF THEIR RESOLUTION

DANIELA ROŞCA-CEBAN,
doctorandă,
Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chişinău

OLIMPIADA ARBUZ-SPATARI,
conferenţiar universitar, doctor în pedagogie,
Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chişinău

CZU 37.015.31:[159.954.4:7]

La momentul actual, în instituţiile de învăţământ, problemele activităţii artistice trebuie privite nu din punct de vedere al rezultatelor finale, ci din punct de vedere al stimulării gândirii creatoare a tinerilor cadre didactice. La baza acestei gândiri se află multe procese, care pot avansa în cadrul educaţiei artistico-plastice. Creativitatea este unul dinte cei mai importanţi factori în domeniul artistic şi cel pedagogic, atât pentru tinerele cadre didactice cât şi pentru discipolii lor. Un cadru didactic, cu un miez creativ dezvoltat insuficient, nu va putea capta studenţii şi, eventual, nu va putea stabili o conexiune eficientă în procesul de instruire, fapt care va influenţa, inevitabil, rezultatele educaţionale.
Cuvinte-cheie: imaginaţie creativă, blocaj al imaginaţiei creative, metodă de stimulare a imaginaţiei creative

Currently, the artistic activities issues in educational institutions must be considered, not so much in terms of results, but in terms of stimulating the creative thinking of young teachers. There are several processes, at the basis of this thinking, that can advance in the artistic-plastic education. Both the artistic and pedagogical spheres creativity is one of the most important factors for the young teachers as well as for their disciplines. A teacher, who does not have sufficiently developed creative abilities, cannot capture students` attention, and possibly cannot establish an efficient connection in the educational process, which will inevitably influence the educational outcomes.
Keywords: creative imagination, blockage of creative imagination, method of stimulating creative imagination