STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
ROLUL EDUCAŢIEI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII (DIN PERSPECTIVA PERCEPERII PICTURII MURALE)
ARTICOL

ROLUL EDUCAŢIEI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII (DIN PERSPECTIVA PERCEPERII PICTURII MURALE)

THE ROLE OF EDUCATION IN PERSONALITY DEVELOPMENT (FROM THE PERSPECTIVE OF PERCEPTION OF MURAL PAINTING)

ION JABINSCHI,
lector universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă

CZU 75.052:37
75:159.937.22

Societatea contemporană este marcată de interacţiunea activă a tehnicii, ştiinţei şi artei, care sunt puse în serviciul civilizaţiei, demonstrând că creaţia depinde, în cea mai mare măsură, de educaţie. Pentru a face faţă cerinţelor, este necesar să educăm generaţii de profesionişti, care să posede o percepţie vizuală dezvoltată, un înalt potenţial creativ, o cultură bogată etc.
Comunicarea prezentă evidenţiază perceperea vizuală la studenţi printr-o metodologie bazată pe principiile monumentale, stabileşte repere conceptuale, formulează criteriile, indicatorii, descriptorii şi valorile perceperii vizuale artistice. Totodată, stabileşte aspectele evoluţiei perceperii vizuale din punct de vedere psihologic, metodologic şi artistic, în vederea perceperii picturii murale.
Cuvinte-cheie: educaţie, dezvoltare a personalităţii, percepţie vizuală, pictură murală

Contemporary society is marked by active interaction between technology, science and art, which are put at the service of civilization, demonstrating that the expression of creativity depends mostly on education. To meet these requirements, it is necessary to educate professionals with a developed visual perception, high creative potential and rich culture.
This paper is meant to highlight the students` visual perception through a methodology based on monumental principles, to set conceptual references, to formulate the criteria, indicators, descriptors and values of artistic visual perception, to establish the evolution aspects of visual perception from the psychological, methodological and artistic point of view, regarding the perception of the mural painting.
Keywords: education, personality development, visual perception, mural painting