STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
SPECIFIC FEATURES OF TEACHING JAZZ IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
ARTICOL

SPECIFIC FEATURES OF TEACHING JAZZ IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

SPECIFICUL PREDĂRII IMPROVIZAȚIEI JAZZISTICE ÎN CADRUL UNUI SISTEM DE ÎNVĂȚĂMÂNT MUZICAL SUPERIOR

VEACESLAV DAȘEVSCHII,
lector universitar, doctorand,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 785.161:378.147

This article covers some specific features of teaching jazz improvisation in the system of higher education. In the course of jazz teaching we can find out several groups of students divided from the standpoint of being gifted for playing jazz. Having some different groups of students, the author offers various ways of working with them. The author comes to the conclusion that jazz improvisation is not for everyone in spite of one’s willingness for hard work. The teacher must bear this in his mind, trying to find an individual approach to every student.
Keywords: jazz, teaching, students, improvisation, higher education

Prezentul articol abordează unele caracteristici specifice ale predării improvizației jazzistice în cadrul unui sistem de învățământ muzical superior. În procesul de predare a jazz-ului pot fi stabilite diferite grupuri de studenți, pornind de la capacitățile individuale ale lor pentru interpretarea muzicii de jazz. Ca o generalizare a experienței autorului, modurile diferite de lucru pentru fiecare categorie de studențisunt oferite. Autorul trage concluzia că improvizația jazzistică necesită un talent special, abilitatea de a lucra intensiv având un rol secundar. Profesorul trebuie să aibă acest lucru în considerație, încercând să găsească un mod individual de a lucra cu fiecare student.
Cuvinte-cheie: jazz, predare, studenți, improvizație, învățământ superior