STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
SPECIFICUL MIJLOACELOR EXPRESIVE ALE DANSULUI SPORTIV MODERN
ARTICOL

SPECIFICUL MIJLOACELOR EXPRESIVE ALE DANSULUI SPORTIV MODERN

PECULIARITIES OF EXPRESSIVE MEANS OF THE MODERN SPORTS DANCE

ELEONORA VARNACOVA,
lector universitar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

CZU 793.322

Lucrarea dată este consacrată problemei dezvoltării expresivităţii în procesul studierii dansurilor sportive (programul
latino-american). O atenţie deosebită se acordă mijloacelor de studiere a expresivităţii, prin care dansatorii îşi exprimă atât starea exterioară cât şi cea lăuntrică, morală. De asemenea, este pus în discuţie subiectul dezvoltării şi formării unui dansator de performanţă, a unui lider care tinde să devină campion prin diverse mijloace expresive.
Cuvinte-cheie: dans sportiv, mijloc expresiv, dansator, expresivitate, program latino-american, imagine/imagine artistică

This paper is dedicated to the problem of developing expressivity in the process of studying sports dances (Latin American program). Particular attention is paid to the means of studying expressiveness through which the dancers express both their external, inner and moral state. This article focuses on the subject: how expressive means develop and form a performance dancer, a leader who tends to become a champion.
Keywords: sports dance, expressive means, dancers, expressiveness, Latin American program, image/artistic image