STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
ШКОЛА ЕВГЕНИИ РЕВЗО В СВЕТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ КУЛЬТУРЫ
ARTICOL

ШКОЛА ЕВГЕНИИ РЕВЗО В СВЕТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ КУЛЬТУРЫ

ŞCOALA EVGHENIEI REVZO ÎN LUMINA CULTURII PIANISTICE EUROPEnE

THE SCHOOL OF EVGENIA REVZO IN THE LIGHT OF EUROPEAN PIANO CULTURE

НАТАЛИЯ СВИРИДЕНКО,
доцент, кандидат искусствоведения,
Институт искусств Киевского университета им. Бориса Гринченко

CZU 780.8:780.616.433.071.4(478)
Прошло более ста лет со дня рождения Евгении Михайловны Ревзо (1915-2011), но память о ней как о прекрасном педагоге и человеке жива до сих пор. Чем же она так запомнилась своим ученикам и тем, кто ее знал?
Работая на кафедре специального фортепиано Института искусств, Е.М. Ревзо сумела объединить своих учеников в единый класс, так называемую Школу Ревзо. На педагогику Е.М. Ревзо в значительной мере оказывали влияние ее педагоги, которые были носителями лучших традиций Европейской клавирной школы. Приведены некоторые исторические факты в формировании клавирных школ Франции и Италии, связанные с биографией Е.М. Ревзо. В память о педагоге, приведены письма Е.М. Ревзо к своей ученице, где прoявляется гуманизм и чуткость педагога в отношении к своим ученикам.
Ключевые слова: фортепиано, клавесин, культура, педагог, консерватория
Au trecut mai mult de o sută de ani de la naşterea profesoarei de pian Evgenia Revzo (1915-2011), dar chipul ei de pedagog şi om excelent va rămâne mereu în amintirea studenţilor şi tuturor celor care au cunoscut-o. Prin ce anume s-a remarcat activitatea dânsei?
Activând la catedra de pian special a Institutului de Arte, Evgenia Revzo a reuşit să unească studenţii într-o singură clasă, aşa-numita „şcoala Revzo”. Asupra metodicii de predare a Evgheniei Revzo au avut o influenţă puternică profesorii ei, care au fost educaţi în spiritul celor mai bune tradiţii ale şcolii pianistice europene. În articol sunt prezentate câteva date istorice referitor la formarea şcolii pianistice din Franţa şi Italia, care au tangenţă nemijlocită cu biografia Evgheniei Revzo. Întru păstrarea memoriei profesoarei, sunt aduse scrisorile Evgheniei Revzo adresate elevei sale, în care se întrevede umanismul şi sensibilitatea profesoarei în raport cu elevii săi.
Cuvinte-cheie: pian, ţambal, cultură, profesor, conservator
More than a hundred years have passed since the birth of Evgenia Revzo (1915 — 2011), but the memory of her personality as an excellent teacher and a person is still alive. Why is she so memorable to her students and those who knew her?
Working at the Department of Special Piano of the Institute of Arts, E.Revzo managed to unite her students into a single class, the so-called Revzo-School. E. Revzos pedagogy was greatly influenced by her teachers, who were the bearers of the best traditions of the European clavier school. The author presents some historical facts of the formation of clavier schools in France and Italy that are related to the biography of E.Revzo. In memory of the great teacher, in the article are included some letters written by E.Revzo to one of her students, where the teachers humanism and sensitivity to her students are clearly seen.
Keywords: piano, harpsichord, culture, teacher, conservatory