STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА И «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»: НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ОДЕССЫ 60-Х ГОДОВ ХІХ ВЕКА
ARTICOL

ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА И «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»: НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ОДЕССЫ 60-Х ГОДОВ ХІХ ВЕКА
OPERA ITALIANĂ ŞI „TINERETUL DE AUR”: NOI APARIŢII ÎN TEATRUL COTIDIAN DIN ODESA ÎN ANII ’60 AI SEC. XIX
THE ITALIAN OPERA AND „THE GOLDEN YOUTH”: NEW PHENOMENA IN THE ODESSA EVERYDAY THEATRICAL LIFE OF THE 1860s

КОНСТАНТИН БАЦАК,
доцент, кандидат исторических наук,
Институт искусств Киевского университета им. Бориса Гринченко


CZU 792.54.036(477)
792.54.073(477)
В данной статье исследована одесская итальянская опера как объект влияния формирующихся ценностных ориентаций, моделей поведения «золотой молодежи» в общественной и театральной среде города 60-х годов ХІХ века. На примерах взаимодействия с другими зрителями, исполнителями, антрепренером, местной полицейской и административной властью показаны изменения в художественных вкусах молодого поколения, избирательность восприятия «золотой молодежью» образа примадонн. Доказана взаимосвязь кризисных явлений в вокально-исполнительском искусстве с общим духовным и общественным кризисом в Российской империи в начале эпохи демократических реформ.
Ключевые слова: итальянская опера, одесский театр, «золотая молодежь», образ примадонны, духовный кризис
În articolul ce urmează este examinată evoluţia operei italiene din Odesa, din punct de vedere al influenţei asupra orientărilor valoroase nou-formate, asupra tipurilor de comportament a „tineretului de aur” în mediul social şi teatral al oraşului din anii ’60 ai secolului XIX. În baza exemplelor interacţiunii reciproce cu alţi spectatori, interpreţi, antreprenori, cu organele de poliţie şi administrative locale, sunt scoase la iveală transformările care au avut loc în mediul artistic al generaţiei în creştere, ingeniozitatea „tineretului de aur” de a percepe chipul primadonelor. De asemenea, în articol este demonstrată legătura reciprocă ce exista între fenomenele de criză în arta vocal-interpretativă şi criza generală socială şi spirituală din Imperiul Rus la începutul epocii reformelor democratice.
Cuvinte-cheie: opera italiană, teatrul din Odesa, „tineretul de aur”, chipul primadonei, criză spirituală
In the present article the Odessa Italian opera has been examined as an object of the influence of the “golden youth’s” value orientations and behaviour patterns that were being formed in the social and theatrical environment of that city in the 60s of the 19th century. The changes in the younger generation’s artistic tastes, selective divas’ image perception have been shown on the examples of its interaction with other spectators, performers, the entrepreneur, local police and administrative authorities.
The crisis in the vocal and performing arts has been proven to be in close dependence with a total spiritual and social turning-point in the Russian Empire at the beginning of the era of democratic reforms.
Keywords: Italian opera, Odessa theatre, “golden youth”, prima donna’s image, spiritual crisis