STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
Детский альбом для фортепиано в творчестве молдавских композиторов
ARTICOL

ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО В ТВОРЧЕСТВЕ МОЛДАВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

ALBUM DE NOTE PENTRU PIAN DEDICAT COPIILOR ÎN CREAŢIA COMPOZITORILOR MOLDOVENI

CHILDREN’s ALBUM FOR PIANO IN THE WORKS OF MOLDOVAN COMPOZERS

ELENA GUPALOVA,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălţi


CZU 780.8:780.616.433(0.052.2)(478)
В данной статье автор рассматривает детское фортепианное творчество молдавских композиторов с точки зрения использования его в пианистической учебной практике в виде детских циклов (альбомов и сюит, состоящих из фортепианных миниатюр). Для многих молдавских композиторов (Л. Гуров, С. Лобель, В. Ротару, З. Ткач. А. Муляр, Б. Дубоссарский, О. Негруца, Г. Чобану и др.) работа над фортепианными миниатюрами была своеобразной «творческой лабораторией», предваряющей появление более крупных сочинений — сюит, сонат, концертов, симфоний и т. д.
Приоритетными жанрами в фортепианном детском творчестве молдавских авторов являются контрастные по характеру медленные лирические пьесы (Колыбельная, Дойна, Прелюдия, Песня, Поэма т. д.) и подвижные миниатюры (Жок, Бэтута, Остинато, Юмореска, Скерцо и др.) танцевального либо скерцозно-юмористического характера. Данные пьесы могут существенно пополнить репертуар детских музыкальных школ и лицеев, т.к. их отличает молдавский колорит, национально-жанровые свойства, характерность образно-эмоционального строя и определённость технических задач.
Ключевые слова: детский альбом, фортепианные миниатюры, молдавские композиторы, национально-жанровые свойства, молдавский музыкальный фольклор
În acest articol autorul analizează piesele pentru pian ale compozitorilor moldoveni dedicate copiilor, din punct de vedere al utilizării lor în activitatea pedagogică sub formă de cicluri (albume şi suite, constituite din miniaturi pentru pian). Pentru o bună parte din compozitorii moldoveni (L. Gurov, S. Lobel, V. Rotaru, Z. Tcaci, A. Muliar, B. Dubosarschi, O. Negruţa, Gh. Ciobanu ş.a.) lucrul asupra miniaturilor pentru pian era un fel de „laborator de creaţie” original, care preceda apariţia unor piese mai mari: suite, sonate, concerte, simfonii etc.
Genurile prioritare ale pieselor pentru pian dedicate copiilor, contrastante prin caracter, sunt lucrările lirice lente (Cântec de leagăn, Doina, Preludiu, Cântec, Poem etc.) şi miniaturile mobile (Joc, Bătuta, Ostinato, Humorescă, Scherzo etc.), cu caracter de dans ori scherzo-humoresc. Aceste piese pot să completeze semnificativ repertoriul şcolilor şi liceelor pentru copii, deoarece prezintă coloritul moldovenesc, trăsăturile genului naţional, specificul structurii figurativ-emoţionale şi clare ale obiectivelor de ordin tehnic.
Cuvinte-cheie: album pentru copii, miniaturi pentru pian, compozitori moldoveni, trăsături naţionale de gen, folclor muzical moldovenesc
The author of the article examines piano works dedicated to children written by Moldovan composers from the point of view of their use in the piano educational practice as children’s cycles (albums and suites consisting of piano miniatures). For many Moldovan composers (L. Gurov, S. Lobel, V. Rotaru, Z. Tkach, A. Mulyar, B. Dubossarsky, O. Negrutsa, G. Ciobanu, etc.) the work on piano miniatures was a kind of «creative laboratory» that preceded the appearance of larger works — suites, sonatas, concertos, symphonies, etc.
The priorities in the children’s piano works of Moldovan authors are contrasting in style: slow lyrical pieces (Lullaby, Doina, Prelude, Song, Poem, etc.) and mobile miniatures (Jock, Batuta, Ostinato, Comic, Scherzo, etc.) with dance or scherzo-humor character. These plays can greatly enrich the repertoire of children’s music schools and lyceums, as they are distinguished by Moldovan color, national and genre properties, peculiarity of the figurative-emotional system and the certainty of technical tasks.
Keywords: children’s album, piano miniatures, Moldovan composers, national-genre properties, Moldovan musical folklore