STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
Tема войны и мира в камерно-вокальных сочинениях O. Негруцы
ARTICOL

ТЕМА ВОЙНЫ И МИРА В КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЯХ О. НЕГРУЦЫ

TЕMA RĂZBOIULUI ŞI PĂCII ÎN CREAŢIA CAMERAl-VOCALĂ A LUI O. NEGRUŢA

THE THEME OF WAR AND PEACE IN CHAMBER-VOCAL COMPOSITIONS BY O. NEGRUŢA

ВИКТОРИЯ НИКИТЧЕНКО,
и. о. доцента, доктор искусствоведения и культурологии,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств


CZU 784.3.087.61.044(478)
784.3:781.62
В центре внимания автора — два камерно-вокальных опуса Олега Негруцы, созданных в середине 80-х годов прошлого века, посвященных теме войны и мира. Это песня-баллада „Живым…” на стихи В. Омова, созданная в 1984 году, и баллада на стихи Р. Ольшевского „Траурная стена”, написанная в 1985. Автор выявляет жанровые особенности анализируемых произведений, основанные на использовании признаков баллады и траурного марша, специфику трактовки вокальной партии и фортепианного сопровождения и др. приемы.
Ключевые слова: Олег Негруца, камерно-вокальные сочинения, В. Омов, Р. Ольшевский
În centrul atenţiei autorului se află două opusuri cameral-vocale ale lui Oleg Negruţa, create la mijlocul anilor ’80 ai secolului trecut şi dedicate temei războiului şi păcii. Acestea sunt: cântecul-baladă „Celor vii…” (1984), pe versuri de V. Omov, şi balada „Peretele funerar” (1985), pe versuri de R. Olşevschii. Autorul evidenţiază particularităţile de gen ale operelor analizate, bazându-se pe întrebuinţarea semnelor distinctive ale baladei şi marşului funerar, pe specificul tratării partiturii vocale şi a acompaniamentului la pian etc.
Cuvinte-cheie: Oleg Negruţa, creaţii cameral-vocale, V. Omov, R. Olşevskii
The author’s focus is on two chamber-vocal opuses by Oleg Negruta, created in the mid-1980s on the subject of war and рeace. This is the ballad song “Living…” based on the verses by V. Omov, created in 1984, and the ballad to the lyrics by R. Olszewski “The Mourning Wall”, written in 1985. The author reveals the genre features of the analyzed works based on the use of the signs of a ballad and a mourning march, the specificity of interpretation of the vocal part and piano accompaniment, and other methods.
Keywords: Oleg Negruta, chamber-vocal compositions, V. Omov, R. Olshevsky