STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
ПАРТИТА № 2 C-MOLL И.С. БАХА В ИСПОЛНЕНИИ ВЫДАЮЩИХСЯ ПИАНИСТОВ Г. ГУЛЬДА, М. АРГЕРИХ И Г. СОКОЛОВА
ARTICOL

ПАРТИТА № 2 C-MOLL И.С. БАХА В ИСПОЛНЕНИИ ВЫДАЮЩИХСЯ ПИАНИСТОВ Г. ГУЛЬДА, М. АРГЕРИХ И Г. СОКОЛОВА

PARTITA № 2 C-MOLL DE J.S. BACH ÎN EXECUTAREA PIANIŞTILOR CELEBRI G. GULD, M. ARGHERIH ŞI G. SOKOLOV

PARTITA № 2 C-MOLL BY J.S. BACH PERFORMED BY THE OUTSTANDING PIANISTS G. GULD, M. ARGERICH AND G. SOKOLOV

Наталья ДЖАЛИЛОВА,
докторант, Академия музыки, театра и изобразительных искусств,
преподаватель, Университет им. Инону, Государственная консерватория, Малатья, Турция

CZU 780.8:780.616.433.083.1(430)
Партиты И.С. Баха всегда вызывали интерес пианистов, их часто исполняют в концертах и довольно активно записывают. Среди лучших записей советского времени можно назвать исполнения А. Ведерникова и Т. Николаевой, позднее — Г. Соколова, за рубежом — А. Хьюитт, М. Перайя, В. Ашкенази. В своих концертах их играли С. Рихтер и М. Гринберг, М. Юдина, К. Аррау и многие другие. Интерес к музыке И.С.Баха не угасает несколько столетий, и связан с тем, что она универсальна в своей гениальности, ее исполняют много и многие, и каждый находит в ней что-то свое и для себя.
Партиты написаны И.С. Бахом между 1726 и 1735 годами, представляют собой сюитный цикл. Это самостоятельные инструментальные пьесы, сохраняющие размер и стилистические особенности народных танцев.
Целью доклада является сравнительный анализ исполнительских интерпретаций Партиты № 2 c-moll Баха выдающимися пианистами — Гленом Гульдом, Мартой Аргерих и Григорием Соколовым.
Ключевые слова: И.С. Бах, Глен Гульд, Марта Аргерих, Григорий Соколов, партита, фортепианная интерпретация, сравнительный анализ
Partitele lui J.S. Bach au trezit întotdeauna interesul pianiştilor, acestea au fost adesea interpretate în concerte şi înregistrate destul de frecvent. Printre cele mai bune înregistrări din perioada sovietică se numără spectacolele lui A. Vedernikov şi T. Nikolaeva, mai apoi — ale lui G. Sokolov, iar în străinătate — spectacolele lui A. Hewitt, M. Peraia, V. Ashkenazi. De asemenea, S. Richter, M. Greenberg, M. Yudina, K. Arrau şi mulţi alţii le-au interpretat în concertele lor. Interesul pentru muzica lui J.S. Bach s-a păstrat continuu pe parcursul mai multor secole, dat fiind faptul că muzica maestrului este universală prin genialitatea sa, ea este interpretată de o mulţime de specialişti, fiecare găsindu-se şi regăsindu-se în miracolul acestei muzici.
Partitele scrise de J.S. Bach între anii 1726 şi 1735 reprezintă în sine un ciclu de suită. Acestea sunt piesele instrumentale independente care păstrează dimensiunile şi caracteristicile stilistice ale dansurilor populare. Scopul articolului constă în analiza comparativă a interpretării Partitei nr. 2 c-moll a lui J.S. Bach de pianiştii remarcabili Glen Gould, Martha Argerich şi Grigorii Sokolov.
Cuvinte-cheie: J.S. Bach, Glenn Gould, Martha Argerich, Grigorii Sokolov, partită, interpretarea pianului, analiza comparativă

J.S. Bach`s Partitas have always aroused the interest of pianists, they are often performed in concerts and quite actively recorded. Among the best recordings of the Soviet era are the performances of A. Vedernikov and T. Nikolaeva, later — G. Sokolov, abroad — A. Hewitt, M. Peraia, V. Ashkenazi. S. Richter and M. Greenberg, M. Yudina, K. Arrau and many others who played them in their concerts. The interest in the music of J.S. Bach has not faded away for several centuries, and is connected with the fact that it is universal in its genius, it is often performed by many interpreters and everyone finds something of his own in it.
The Partitas were written by J.S. Bach between 1726 and 1735 as a suite cycle. These are original instrumental pieces that preserve the size and stylistic features of folk dances. The goal of the report is a comparative analysis of the interpretations of Bach’s Partita No. 2 c-moll by outstanding pianists — Glen Gould, Martha Argerich and Grigory Sokolov.
Keywords: J.S. Bach, Glenn Gould, Martha Argerich, Grigory Sokolov, partita, piano interpretation, comparative analysis