STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
М. ЧЕБОТАРИ — ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ГЛАВНОЙ ПАРТИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ОПЕРЕ Р. ШТРАУСА КАПРИЧЧИО
ARTICOL

М. ЧЕБОТАРИ — ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ГЛАВНОЙ ПАРТИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ОПЕРЕ Р. ШТРАУСА КАПРИЧЧИО

M. CEBOTARI — INTERPRETA PARTITURII PRINCIPALE DIN ULTIMA OPERĂ A LUI R. STRAUSS CAPRICCIO

M. CEBOTARI — PERFORMER OF THE MAIN FEMALE ROLE IN R. STRAUSSLAST OPERA CAPRICCIO

СЕРГЕЙ ПИЛИПЕЦКИЙ,

докторант,

Академия музыки, театра и изобразительных искусств

CZU

782.1.071.2(478)

782.1:781.68

Работа М. Чеботари над центральной женской ролью графини Мадлен в последней опере Р. Штрауса «Каприччио», явилась важным этапом в карьере певицы, несмотря на то, что она исполнила ее всего восемь раз. Участие знаменитой артистки в венской премьере спектакля в 1944 г., несомненно, содействовало быстрой популяризации этого произведения в мире музыкального театра, а также способствовало формированию классической традиции в исполнении партии главной героини лирическим сопрано. Среди певиц, опиравшихся в дальнейшем на данную эстетику интерпретации, выделяются выдающиеся вокалистки Л. делла Каза, Э. Шварцкопф, Р. Флеминг и др. Сложнейшая в музыкальном, вокальном и актерском отношениях, данная партия также считается высокой пробной ступенью в ярком профессиональном становлении М. Чеботари — будущей исполнительницы опер современных композиторов на поствоенном Зальцбургском фестивале.

Ключевые слова: Мария Чеботари, Рихард Штраус, Каприччио, опера, сопрано, интерпретация, Зальцбургский фестиваль

O etapă importantă în cariera cântăreţei Maria Cebotari a constituit-o munca asiduă asupra rolului feminin principal al contesei Madlen din ultima operă a lui R. Strauss, „Capriccio”, deşi interpretase deja acest rol de opt ori. Participarea celebrei actriţe la premiera spectacolului de la Viena, în 1944, a contribuit, fără îndoială, atât la popularizarea rapidă a acestei lucrări în lumea teatrului muzical cât şi la formarea tradiţiei clasice în interpretarea partiturii eroinei principale de soprana lirică. Printre cântăreţele care s-au bazat ulterior pe modul acesta estetic de interpretare, se remarcă vocalistele de excepţie L. della Kaza, E. Schwarzkopf, R. Fleming şi alele. Partitura aceasta, fiind cea mai dificilă din punct de vedere muzical, vocal şi actoricesc, se consideră, totodată, şi o etapă de probă înaltă în formarea profesională strălucită a Mariei Cebotari — viitoare interpretă a operelor compozitorilor contemporani la festivalul postbelic de la Salzburg.

Cuvinte-cheie: Maria Cebotari, Richard Strauss, Capriccio, operă, soprană, interpretare, festival, Salzburg

The work of M. Cebotari on the main female role of countess Madlen in R. Strauss last opera “Capriccio” was an important step in the singer’s career, despite the fact that she performed it only eight times. The participation of the famous artist in the Vienna premiere in 1944, undoubtedly, contributed to the rapid popularization of this work in the world of musical theater, and also helped the formation of the classical tradition in the performance of the leading part by a lyrical soprano. Highly accomplished singers such as L.della Kaza, E. Schwarzkopf, R. Fleming and others are among the singers that later followed this aesthetics of interpretation. This most complicated part from the point of view of its musical, vocal and acting difficulties is considered to be a trial stage in the professional formation of M. Cebotari — the future performer of operas written by contemporary composers at the postwar Salzburg Festival.
Keywords: Maria Cebotari, Richard Strauss, Capriccio, opera, soprano, interpretation, Salzburg festival