STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
RIMINI PROTOKOLL — TEATRUL CARE A DIZOLVAT GRANIŢELE DINTRE ARTĂ ŞI VIAŢĂ
ARTICOL

RIMINI PROTOKOLL — TEATRUL CARE A DIZOLVAT GRANIŢELE DINTRE ARTĂ ŞI VIAŢĂ

RIMINI PROTOKOLL — THE THEATER THAT HAS DISSOLVED THE BOUNDARIES BETWEEN ART AND LIFE

MARIANA STARCIUC,
lector universitar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice


CZU 792.036(430)
Rimini Protokoll este compania teatrală care reproduce realitatea la intersecţia dintre artă şi anchete sociale, ficţiune şi cronici de ştiri, apelând la mecanismele jurnalismului, tehnicile de construcţie ale compoziţiei dramatice, tehnologiile audio‑video şi multimedia.
Spectacolele companiei Rimini Protokoll sunt reprezentate de experţi din anumite domenii, identificaţi prin procedee de cercetare. Actorii experţi împărtăşesc publicului problemele cu care s‑au confruntat, sferele lor de activitate, istoriile care i‑au marcat, astfel încât producţiile marca Rimini Protokoll ne fac să uităm că urmărim spectacole de teatru, ele au dizolvat graniţele dintre artă şi viaţă.
Cuvinte‑cheie: Rimini Protokoll, teatrul documentar, ficţiune, verbatim, compoziţie dramatic

Rimini Protokoll is the theatrical company that reproduces reality at the intersection of art and social surveys, fiction and news chronicles, appealing to the mechanisms of journalism, dramatic composition construction techniques, audio‑video and multimedia technologies. Rimini Protokoll’s performances are represented by experts from some areas identified by research.
Expert actors share with the public the issues they have faced, their spheres of activity, the stories that have marked them, so Rimini Protokoll’s productions make us forget that we are watching theater performances, they have dissolved the boundaries between art and life.
Keywords: Rimini Protokoll, documentary theater, art, fiction, verbatim