STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ КАК ПРЕДМЕТА ИСКУССТВА ЖИВОПИСИ (на примере работ современных молдавских художников Валерия и Иона Жабински)
ARTICOL

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ КАК ПРЕДМЕТА ИСКУССТВА ЖИВОПИСИ (на примере работ современных молдавских художников Валерия и Иона Жабински)

CERCETAREA SPAȚIAL-TEMPORALĂ CA OBIECT AL ARTEI PICTURALE (în baza lucrărilor artiștilor plastici contemporani Valeriu și Ion Jabinschi din Republica Moldova)

RESEARCH OF SPACE AND TIME AS A SUBJECT OF THE ART OF PAINTING (on the example of the works of the contemporary Moldovan artists Valeriu and Ion Jabinschi)

ECATERINA IUDINA,
lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice


TATIANA COMENDANT,
conferențiar universitar, doctor în sociologie,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

CZU 75(478).04
75.01:115.4
Cовременная эпоха обладает многими характеристиками, которые не только связывают ее с предшествующими историческими этапами, но и подчеркивают ее особенности в общем историко-культурном процессе. Особо следует подчеркнуть художественно-эстетические особенности воссоздания в современном изобразительном искусстве пространственно-временных характеристик мобильной, постоянно меняющейся эпохи.
В статье трактуется концепция временно-пространственного определения в изобразительном искусстве посредством философской мысли высказанная исследователями в культурном процессе эпох. Также уделяется внимание многочисленным средствам изображения, художественным техникам обладающее искусство живописи в контексте темы пространства и времени.
В предлагаемом материале даётся анализ ментальных и социальных условий, в которых сформировалось новое поколение художников Республики Молдова — Валериу и Ион Жабински, по-особому воспринимающих и живописно отражающих, в своем творчестве пространство и время в нашу стремительную эпоху.
Ключевые слова: время, живопись, изобразительное искусство, пространство, Валериу Жабински, Ион Жабински

Epoca contemporană posedă foarte multe caracteristici, care stabilesc nu numai legăturile de dezvoltare cu etapele istorice precedente, dar accentuează și particularitățile sale specifice în procesul general de dezvoltare istorico-cultural. În mod deosebit, trebuie de menționat particularitățile estetico-artistice de reproducere în arta plastică a caracteristicilor spațialtemporale care au loc în epoca contemporană, ce se află în continuă mișcare și transformare. Articolul tratează concepția determinării spațial-temporale în arta plastică prin intermediul meditației filosofice exprimate de cercetători în procesul dezvoltării culturale al diferitor epoci. De asemenea, se acordă o atenție deosebită mijloacelor multiple de reprezentare și tehnicilor artistice, pe care le comportă arta picturală în contextul tematicii spațial-temporale.
Prezentul studiu oferă o analiză a condițiilor mentale și sociale, în care s-a format o generație nouă de artiști plastici din Republica Moldova, în special generația lui Valeriu Jabinschi și Ion Jabinschi, care, în creația lor artistică, sesizează și reflectă în mod individual tematica spațial-temporală, în condițiile dezvoltării vertiginoase a epocii contemporane.
Cuvinte-cheie: timp, pictură, artă plastică, spațiu, Valeriu Jabinschi, Ion Jabinschi

The modern era has many characteristics that not only connect it with the previous historical stages, but also emphasize its features in the general historical and cultural process. The artistic and aesthetic features of recreating the spatial-temporal characteristics of a mobile, constantly changing era in modern fine arts should be emphasized.
The article treats the concept of temporal-spatial definition in the plastic arts by means of philosophical thought expressed by researchers in the cultural process of the epochs. Attention is also paid to the numerous means of portraying, the artistic techniques used in the art of painting in the context of the theme of space and time.
The proposed material analyzes the mental and social conditions in which a new generation of artists of the Republic of Moldova — Valeriu and Ion Jabinschi, was formed, who in a special way perceive and picturesquely reflect the space and time in our fast-moving epoch.
Keywords: time, painting, plastic art, space, Valeriu Jabinschi, Ion Jabinschi