STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
CARACTERUL PICTURII FIGURATIVE MOLDOVENEȘTI ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANILOR ’60 AI SEC. XX
ARTICOL

CARACTERUL PICTURII FIGURATIVE MOLDOVENEȘTI ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANILOR ’60 AI SEC. XX

THE CHARACTER OF THE MOLDOVAN FIGURATIVE PAINTING IN THE FIRST HALF OF THE 1960s

LILIANA PLATON,
lector universitar, doctorandă,
Universitatea Tehnică a Moldovei


CZU 75.036(478)
75.04(478)
În articolul ce urmează sunt scoase în evidență procesul și tendințele de interpretare ale subiectelor tematice din pictura figurativă moldovenească de la începutul anilor ’60. În această perioadă se remarcă un interes sporit pentru reprezentarea caracterului național al figurativului, printr-o interpretare modernă specifică. Procedeul plastic tinde la asprirea și semnificarea formelor, dispuse la dimensiuni mari în tablou cu un aspect monumental și decorativ. Modelajul plastic se inspiră din arta populară cu savoarea factural-coloristică a artizanatului tradițional. În același timp, conținutul semantic capătă o interpretare subiectivă a temelor, imprimând lucrărilor un caracter lirico-poetic. Mesajul subiectelor urmărește promovarea valorilor cultural-artistice de tradiție națională. Schimbările plastice și semantice ale picturii figurative de la începutul anilor ’60 scot din anonimat entitatea și caracterul propriu național.
Cuvinte-cheie: compoziție, figurativ, mesaj, portret, semantic, structură, tipologie

This article highlights the process and trends of interpreting the thematic subjects in the Moldovan figurative paintings from the early 1960s. A great interest for representing the national character of figurative painting through a specific modern interpretation was seen during that period. The plastic technique tends to harden and denote the forms arranged in large pictures with a monumental and decorative appearance. The plastic modelling is inspired from the folk art with the flavor of the structural colors of the traditional craft. The semantic content, at the same time, acquires a subjective interpretation of the themes, imprinting the works a lyrical and poetic character. The subjects’ message seeks to promote the cultural and artistic values of the national tradition. The plastic and semantic changes of the figurative painting from the early 1960s, take the entity and the national artistic character out of anonymity.
Keywords: composition, figurative, message, portrait, semantics, structure, typology