STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
CULTURA — TOLERANȚĂ ȘI SOLIDARITATE ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII
ARTICOL

CULTURA — TOLERANȚĂ ȘI SOLIDARITATE ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII

CULTURE — TOLERANCE AND SOLIDARITY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

IURIE CARAMAN,
conferențiar cercetător, doctor în sociologie,
Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

VALERIU MÎNDRU,
conferențiar cercetător, doctor în sociologie,
Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

CZU 008:316.4.063.3
Globalizarea include exportul și aplicarea modelelor culturale și socio — economice occidentale, reprezentând o situație nouă, de construcție a unui sistem planetar caracterizat printr-o uriașă capacitate de comunicare si schimburi informaționale la scar mondiala. Se susține ca fenomenul globalizării are drept efect diversificarea culturilor naționale.
Factorul care a contribuit decisiv la extinderea fenomenului de globalizare e fără îndoială mass-media. Mijloacele de informare în masă au luat în ultimul timp o amploare pe care nu au mai cunoscut-o înainte. Internetul, televiziunea, presa asigură accesul la informație a tuturor oamenilor, indiferent în ce parte a globului s-ar afla, și cu o viteză uimitoare. Începe să se vorbească astăzi tot mai mult de existenta unei culturi media, care a intrat in concurențțională de cultură.
Cuvinte-cheie: cultură, globalizare, fenomen, simboluri, civilizație

Globalization includes the export and application of Western cultural and socio-economic models, representing a new situation of construction of a new global system described by an enormous capacity of communication and exchange of information. It is believed that globalization is triggering the diversification of national cultures.
Mass-media is the main factor behind the spread of globalization. Informational technologies have reached a new peak in history: the internet, TV, the press make information accessible to everyone, reaching all parts of the planet with great speed. A new topic has become the existence of a media culture, in competition with the traditional form of culture.
Keywords: culture, globalization, phenomenon, symbols, civilization