STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
MITURILE ÎN COMUNICAREA ORGANIZAȚIONALĂ
ARTICOL

MITURILE ÎN COMUNICAREA ORGANIZAȚIONALĂ

MYTHS IN ORGANIZATIONAL COMMUNICATION

LUDMILA LAZĂR,
conferențiar universitar, doctor în istorie,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

CZU 06:008
06:316.776
Cultura organizațională este alcătuită din mai multe elemente importante, unele vizibile, altele mai puțin vizibile care stau la baza proceselor de comunicare, ce se desfășoară în organizații. Comportamentul angajaților este influențat de valorile de bază ale instituției care sunt transmise și îmbogățite prin mituri, un gen de “metafore” organizaționale.
În studiul prezent ne propunem să identificăm arhetipurile mitice, să elucidăm tipologia și caracteristicile miturilor, precum și funcțiile lor în comunicarea din cadrul organizațiilor, pentru a scoate în evidența complexitatea acestui instrument valoros de creștere a performanței organizației.
Cuvinte-cheie: arhetip, comunicare, cultură organizatională, mit, mitologie organizatională

Organizational culture is made up of several important elements, some visible, others less visible, underlying the communication processes that take place in organizations. The employees` behaviour is influenced by the core values of the institution, which are transmitted and enriched by myths, a kind of organizational “metaphors”.
In the present study, we aim to identify the mythical archetypes, to elucidate the typology and characteristics of myths and their functions in the communication within organizations, to highlight the complexity of this valuable instrument of increasing the performance of the organization.

Keywords: archetype, communication, organizational culture, myth, organizational mythology