STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
NUANŢE STILISTICE AFRICANE ÎN SPECTACOLUL COREGRAFIC CARMEN DE DADA MASILO
ARTICOL

NUANŢE STILISTICE AFRICANE ÎN SPECTACOLUL COREGRAFIC CARMEN DE DADA MASILO

AFRICAN STYLISTIC NUANCES IN THE CHOREOG RAPHIC PERFORMANCE CARMEN BY DADA MASILO

ELEONORA VARNACOVA,
lector universitar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice


CZU 792.82(6)
Istoria eroinei Carmen, un personaj amplu şi multilateral, a pătruns armonios în viaţa noastră. Odată cu apariţia acestui personaj, coregrafii încearcă de fiecare dată să prezinte acest chip în spectacolele montate dintr‑o altă perspectivă, să dezvăluie caracterul contradictoriu al protagonistei, să interpreteze altfel sau să schimbe linia de subiect. Dada Masilo, o tânără coregrafă contemporană, prezintă o nouă viziune a eroinei Carmen şi modifică linia de subiect a operei.
Cuvinte‑cheie: Carmen, Dada Masilo, coregrafie clasică, dans contemporan, flamenco

The history of Carmen, an ample and multilateral personage, has entered harmoniously into our lives. Along with the appearance of Carmen, the choreographers try to show this personage in the staged performances, each time from another perspective, to reveal her contradictory character, to interpret otherwise or to change the subject line. Dada Masilo, a young contemporary choreographer, presents a new vision of the Carmen heroine and changes the subject line of the opera.
Keywords: Carmen, Dada Masilo, classical choreography, contemporary dance, flamenco