STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
NUDUL ÎN COMPOZIŢIILE TEMATICE ALE SCULPTORULUI IURIE CANAŞIN
ARTICOL

NUDUL ÎN COMPOZIŢIILE TEMATICE ALE SCULPTORULUI IURIE CANAŞIN

THE NUDE IN THE THEMATIC COMPOSITIONS OF THE SCULPTOR YURI KANASHIN

ANA MARIAN,
doctor în studiul artelor,
Institutul Patrimoniului Cultural


CZU 730.041.3
730(478)
Iurie Canaşin (n. 1939, staţia Raceika, Federaţia Rusă) este sculptorul care abordează nudul începând cu perioada studiilor la Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. E. Repin” din Chişinău, continuând să realizeze nuduri şi după studiile făcute la Şcoala Industrială de Arte Plastice (fosta Stroganov) din Moscova. Urmărind retrospectiv întreaga evoluţie a tratării nudului în creaţia lui Iurie Canaşin, se poate constata existenţa unei linii de subiecte şi abordări aproape continuă. Sculptorul conştientizează valoarea semantică şi artistică a genului nudului, care apare în opera sa sub diverse aspecte, începând cu reprezentările nude propriu-zise, apoi ca părţi ale compoziţiei, ca elemente constructive. Nudul constituie pentru sculptorul Iurie Canaşin un suport vizual incontestabil pentru crearea dispoziţiei, mişcării şi ideii artistice.
Cuvinte-cheie: compoziţie, nud, sculptură ronde-bosse, relief, compoziţie tematică, tehnici de executare

Yuri Kanashin (born in 1939, Racheyka station of the Russian Federation) is a sculptor, who has worked in the genre of nude nature since the period of his studies at the Republican Art School named after „I. E. Repin „ in Chisinau, continuing to create nudes and after graduating from the Moscow Higher Art and Industrial School (earlier named after Stroganov). Reviewing the evolution of the nude genre in the work of Yuri Kanashin, one can identify the presence of a whole almost continuous line of subjects and creative investigations. The sculptor realizes the semantic and artistic value of the nude genre, which is interpreted in his creativity under different aspects, beginning with the naked model, then as some parts of his compositions as constituent elements. For the sculptor Yuri Kanashin the nude is a visual element of support in creating mood, movement and artistic ideas in his thematic compositions.
Keywords: composition, nude, round sculpture, relief, thematic composition, artistic techniques