STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
PARTICULARITĂȚILE PICTURII ÎN TEHNICA PASTELULUI ÎN DEZVOLTAREA PERCEPȚIEI VIZUALE LA STUDENȚI
ARTICOL

PARTICULARITĂȚILE PICTURII ÎN TEHNICA PASTELULUI ÎN DEZVOLTAREA PERCEPȚIEI VIZUALE LA STUDENȚI

THE PICTURE PARTICULARITIES IN THE PASTEL TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF THE STUDENTS` VISUAL PERCEPTION

ION JABINSCHI,
lector universitar, master în artele plastice și decorative,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice,
doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă


CZU 75.021.342
75:159.937.22
Procesul de cunoaștere senzorial, percepția vizuală este o forma de reflectare a realității în conștiința omului. O metodă de dezvoltare a acestui proces este creația prin pictură, care presupune o aprofundare a cunoștințelor și practicarea/exersarea continuă, materializarea ideilor prin culori. Sistemul vizual este important, deoarece presupune o interacțiune între opera de artă și cel care o recepționează. Această comunicare vizuală influențează starea psihologică a creatorului operei de artă, dar și a celui care o recepționează. Opera de artă aduce destindere, prin cuvântul lui Honore de Balzac, culorile sunt comparate cu instrumentele muzicale care ajung la om, și, atingând sufletul lui se transformă în gânduri. Articolul se axează pe prezentarea caracteristicilor picturii, în tehnica pastelului, și abordarea ei în dezvoltarea percepției vizuale.
Cuvinte-cheie: percepție vizuală, pictură în pastel, tehnica picturii, student

The process of sensory knowledge, visual perception is a form of reflection of reality in human consciousness. A method of developing this process is the creation through painting, which involves the deepening of knowledge and permanent practicing, materializing ideas through colors. The visual system is important because it involves an interaction between the artwork and the one that receives it. This visual communication influences the psychological state of the creator of the work of art but also that of the receptionist. The work of art brings relaxation, according to the word of Honore de Balzac, the colors are compared to the musical instruments that reach the human, and, touching his soul, turn into thoughts. The article focuses on presenting the characteristics of painting in the pastel technique and its approach to the development of visual perception.
Keywords: visual perception, pastel painting, technique, student