STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
VORBIREA SCENICĂ ŞI AUZUL AFECTIV
ARTICOL

VORBIREA SCENICĂ ŞI AUZUL AFECTIV

STAGE SPEECH AND AFFECTIVE HEARING

LUCIA CIOBANU,
lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, doctorandă,
Universitatea Naţională de Arte George Enescu, Iaşi, România


CZU 792.028.3
Problema învelişului sonor al cuvântului şi interdependenţa dintre emoţie şi cuvânt rămâne a fi destul de actuală, mai ales în zilele noastre, când nu ne mai preocupă calitatea comunicării, atât în viaţă cât şi pe scenă. Deosebită este capacitatea de a detecta nuanţele vocii partenerului, care permite actorului să audă sunete, inflexiuni, nuanţe neauzite, nevăzute, nebănuite până atunci. Valoroasă este deprinderea de a auzi şi de a înţelege „limbajul emoţiilor”, fără de care actorul nu poate exista într‑un dialog indirect, unde textul nu coincide cu subtextul, sau chiar uneori este opus lui. Iar expresivitatea intonativă a vorbirii ţine şi de sensibilitatea, de receptivitatea afectivă a persoanei, care depinde direct de auzul afectiv. Acest lucru poate fi
posibil doar având o percepţie verbală dezvoltată, care este privită din două unghiuri: auditiv şi afectiv.
Cuvinte‑cheie: vorbire, emoţie, empatie, auz, percepţie afectivă, comunicare

The issue of the word’s sound shell and the interdependence between emotion and word is still under discussion, especially nowadays, when the quality of communication is not a concern anymore, both on and off the stage. The ability to detect the partner’s voice tones is unusual, it allows an actor to hear sounds, modulations, unheard until then, unseen, and mysterious tones. The habit to hear and understand the “language of emotions” is valuable without which an actor cannot exist in an indirect dialog, where the text is different from the subtext, or even opposite sometimes. The intonational expressiveness of speaking depends also on the sensitivity, the person’s emotional receptiveness that directly depends on the affective hearing. This is possible only when having a developed verbal perception seen from two angles: auditory and affective.

Keywords: speaking, emotion, empathy, hearing, emotional perception, communication