STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ A DEZVOLTĂRII COMUNICĂRII
ARTICOL

O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ A DEZVOLTĂRII COMUNICĂRII

A HISTORICAL PERSPECTIVE OF COMUNICATION DEVELOPMENT

NICUŞOR BONDAR,

profesor, gradul II, liceul Mihail Sadoveanu, Borca, România,
doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă

CZU 316.77:654
Din întreaga istorie a comunicării umane rezidă tendinţa omului spre comunicare şi comuniune cu Creatorul său. Prima victorie a omului asupra timpului a fost inventarea scrisului, urmată cronologic de noi invenţii: tiparul, presa scrisă, telegraful optic, telegraful electric, alfabetul morse, radioul, fonograful, telefonul, fotografia, cinematografia, televiziunea. Electronica şi informatica au jucat un rol esenţial în crearea reţelei Internet care a avut ca finalitate apariţia presei şi a poştei electronice, a website-urilor şi evoluţia mass-mediei locale la mass-media globală, aceasta sintetizând cele cinci simţuri ale omului şi ale societăţii moderne.
Cuvinte-cheie: comunicare, mass-media, scris, telefon, radio, televiziune, Internet, poştă electronică

Throughout the history of human communication there has been the tendency of man towards communication and communion with his Creator. Man’s first victory over time was the invention of writing, chronologically followed by new inventions: the printing press, newspapers, the optical telegraph, the electric telegraph, the Morse alphabet, radio, phonograph, telephone, photography, cinema, television. Electronics and the computer science have played an essential role in creating the Internet that has resulted in the appearance of press and e-mail, websites and the evolution of local media in global media, synthesizing the five senses of man and modern society.
Keywords: communication, mass-media, writing, telephone, radio, television, Internet, e-mail