STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
Б. ДУБОССАРСКИЙ, VIOLIN CONCERTO №2: РОМАНТИЧЕСКИЕ АНТИТЕЗЫ И ИХ АВТОРСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ
ARTICOL

În articol este cercetată dezvoltarea complexului polielementic tematic al Concertului, prezentat în expoziție ca o impovizație desfășurată, de factură lăutărească, a viorii solistice, în care sunt evidențiate caracterul dramatic de jale (în tema principală) și cel lirico-patetic (în tema secundară). În compartimentul de tratare, în cadrul compoziției monopartite libere, cu elemente de sonată și trăsături ale formei crescendo, motivele inițiale ale ambelor teme sunt supuse deformării, schimbându-și esența de imagini, prin plasarea în alt context metroritmic, expunerea de tip poliostinato și utilizarea unor procedee polifonice speciale (canonul infinit și cel proporțional). Acest tip de dezvoltare a determinat scimbarea antitezei romantice inițiale și a configurat concepția tragică a Concertului.
Cuvinte-cheie: complex polielementic tematic, forma crescendo, poliostinato, canon infinit, canon proporțional, antiteză romantică

The article examines the evolution of the Concerto′s multi-element thematic complex, expressed as an expanded lautar violin solo improvisation, combining a sorrowfully dramatic (in the main theme), and a lyrically pathetic (in the secondary theme) elements. In the development section of the free one-part composition with sonata elements and features of a crescendo form, the initial themes of both parts in a different metro rhythmic context, and as a result of the involvement of the polyostinate expression and peculiar polyphonic methods (endless and proportionate canons), are transformed, changing their fugurative essence. This way of development resulted in a transformation of the initial romantic antithesis and determined the tragic concept of the Concerto.
Keywords: multi-element thematic complex, crescendo form, polyostinate organization, infinite (circular) canon, proportional canon, romantic antithesis