STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТУРГИЧЕСКАЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕГИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ Г. ЧОБАНУ
ARTICOL

În articol este analizat „Poemul elegiac” din ciclul vocal-simfonic „Après Une Lecture” de Gh. Ciobanu pe versuri de V. Matei, din punctul de vedere al calităților semantice ale sursei poetice alese și al naturii relației dintre muzică și poezie pe care se bazează dramaturgia muzicală a operei. Se propune construirea unei interpretări muzical-teoretice a poemului, prin corelarea expresiei muzicale a organizării sale modale și intonaționale, a soluțiilor texturale și timbrale, a tehnicii compoziționale și a formei în general, cu mijloace semantic-imagistice ale liniilor poetice. Autorul ajunge la concluzia, că conceptul muzical-dramatic al operei nu se limitează la transferul emoțiilor și sentimentelor ce se conțin în poezie, ci compozitorul construiește un concept mai complex, cross-temporal și poliglosic.
Cuvinte-cheie: conceptul musical-dramatic, semantică, muzică și poezie, lucrare vocal-simfonică, ciclu, poem


The article analyses the “Elegiac Poem” from the vocal-symphonic cycle “After Reading” (“Après Une Lecture”) by Gh. Ciobanu on the verses by V. Matei in terms of the semantic qualities of the chosen poetic source and the nature of the relationship between music and poetry on which the musical dramaturgy of the work is based. We propose constructing a musical-theoretical interpretation of the poem, correlating the musical expression of its intonation and modal organization, the textural and timbral solutions, compositional techniques and forms in general with the image and semantic means of the poetic lines. The author concludes that the musical-dramatic concept of the work is not limited to rendering the emotions and feelings of poetry, the composer builds a more complex, cross-temporal and polyglossic concept.
Keywords: musical-dramaturgic concept, semantics, poetry and music, vocal-symphonic work, cycle, poem