STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
ОРГАННОСТЬ КАК ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ОРКЕСТРОВОЙ ТКАНИ В ТРАНСКРИПЦИИ БАХОВСКОЙ ЧАКОНЫ ПАВЛА РИВИЛИСА
ARTICOL

В данной статье анализируются некоторые особенности органного мышления в оркестровой транскрипции баховской Чаконы Павла Ривилиса, которые нашли проявление в использовании медленных и редких смен тембра, контрастном сопоставлении оркестровых масс и особой регистровой диспозиции, выраженной в условном разделении инструментов оркестра на лабиальные и язычковые.
Ключевые слова: Павел Ривилис, Чакона, тембр, органность, особая регистровая диспозиция, лабиальные инструменты, язычковые инструменты, organo pleno, тембровый микст

În acest articol autorul analizează transcripţia Ciaconei bachiene de P. Rivilis din punctul de vedere al realizării unor procedee a gândirii orchestrale organistice, care şi-a găsit expresia în utilizarea schimbării lente, rare a timbrului; a principiului de contrapunere contrastantă a maselor orchestrale precum şi în crearea „unei dispoziţii speciale de registru”, care este exprimată prin separarea convențională a instrumentelor în grupurile labiale şi cele cu ancie.
Cuvinte-cheie: Pavel Rivilis, Ciacona, timbru, gândire orchestrală organistică, dispoziţie specială de registru, instrumente labiale, instrumente cu ancie, organo pleno, mixt timbral

This article focuses on the analysis of several peculiarities of Pavel Rivilis’s organistic thinking in the orchestral transcription of J.S. Bach’s Ciaconne, principles that are implemented by the composer through the use of slow and rare timbre changes; contrastive comparison of the orchestral masses and „special registers’ disposition”, expressed in a conventional separation of instruments into groups of labial and reed instruments.
Keywords: Pavel Rivilis, Ciaconne, timbre, organ thinking, special registers disposition, labial instruments, reed instruments, organo pleno, timbral mixt