STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
КОНЦЕРТНАЯ МУЗЫКА С. ПЫСЛАРЬ — ОБРАЗЕЦ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ МОЛОДОГО КОМПОЗИТОРА
ARTICOL

В статье рассматривается Концертная музыка С. Пысларь — яркое и динамичное сочинение, отличающееся оригинальностью замысла, поиском нетрадиционных принципов формообразования, новизной музыкального языка. Среди множества различных конструктивных закономерностей весьма плодотворной оказалась работа с параметром массы звука как новым фактурно-динамическим приемом, указывающим на современную трактовку модели концертного жанра.
Ключевые слова: концертная музыка, С. Пысларь, закономерности организации структуры

Articolul se referă la Muzica concertantă de S. Pîslari — o compoziție luminoasă și dinamică, ce se distinge prin originalitatea ideilor, căutarea unor principii neconvenționale de structurare a formei, noutatea limbajului muzical. Printre diferitele și numeroasele legități constructive prezente în creația analizată, a fost foarte interesant să lucrăm cu parametrul masei sonore, ca procedeu dinamic-factural nou, ce indică spre tratarea modernă a modelului de gen concertant.
Cuvinte-cheie: Muzica concertantă, S. Pîslari, legități de organizare a structurii

The article deals with the Concert Music by S. Pyslari — a bright and dynamic composition, distinguished by the originality of the idea, the search for unconventional principles of form construction, the novelty of the musical language. Among the many different constructive patterns, it has been very fruitful to work with the parameter of the mass of sound as a new texturally-dynamic method, pointing to the modern interpretation of the concert genre model.
Keywords: concert music, S. Pyslari, patterns of organizing the structure