STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА ГАЛИНЫ УСТВОЛЬСКОЙ, ИЛИ ЛЕДИ С МОЛОТКОМ
ARTICOL

Статья посвящена фортепианному творчеству Галины Ивановны Уствольской — одной из самых загадочных фигур отечественной музыки ХХ века. Уникальность ее фортепианного стиля заключается в апологии ударности, понимаемой композитором буквально и доведенной до максимума в последних фортепианных сонатах: Пятой (1986) и Шестой (1988), где принцип акцентировки каждого звука в точном смысле слова абсолютизируется. При этом Галина Уствольская демонстрирует широчайшую амплитуду ударности как приема: от одиночных напряженных, предельно собранных звуков-стуков до неистово колотящих кластеров, разнообразие которых поражает.
Ключевые слова: Галина Уствольская, композитор, фортепиано, ударность, сочинение

Articolul este dedicat creației pentru pian de Galina Ivanovna Ustvolskaya, una dintre cele mai misterioase figuri ale muzicii ruse din secolul XX. Unicitatea stilului ei pianistic constă în apologia manierei percusive, pe care compozitoarea o înțelege în sensul direct al cuvântului și este adusă la apogeu în ultimele sonate pentru pian: a Cincea (1986) și a Șasea (1988), unde principiul accentuării fiecărui sunet în sensul exact al cuvântului este absolutizat. În același timp, Galina Ustvolskaya demonstrează cea mai largă amplitudine a manierei percusive: de la sunete izolate intense, sunete-bătăi extrem de rezervate, la clustere ciocănite frenetic, a căror varietate este uimitoare.
Cuvinte-cheie: Galina Ustvolskaya, compozitor, pian, manieră percusivă, creație muzicală

The article is a survey of piano creation by Galina Ivanovna Ustvolskaya, one of the most mysterious figures in Russian music of the twentieth century. The uniqueness of her piano style is in the apology of the hammering that the composer understands literally and maximize in the last piano sonatas: Fifth (1986) and Sixth (1988), where the principle of accent every sound in the strict sense makes a fetish. At the same time Ustvolskaya demonstrates very wide amplitude of the hammering as the method: from single intense, extremely collected sounds-knocks up to furiously strike on by clusters, which diversity is amazing.
Keywords: Galina Ustvolskaya, composer, piano, percussion, composition