STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
ФОЛЬКЛОРНЫЙ РЕПЕРТУАР СБОРНИКОВ КОРЧИНСКОГО (1937) И ГЕРШФЕЛЬДА (1940): СОВРЕМЕННЫЙ РАКУРС
ARTICOL

Статья посвящена рассмотрению с позиций современности репертуара песни как-таковой, из румынских фольклорных коллекций, изданных на левом берегу Днестра в 30-е–40-е годы ХХ века. Речь идет о двух менее известных собраниях В. Корчинского (1937) и Д. Гершфельда (1940). Репертуар был условно сгруппирован по музыкально-поэтическому содержанию в три группы: а) псевдо-народные песни, написанные в народном стиле, отражающие реалии культурной политики времени; б) песни из местного народного репертуара; в) песни из румынского фольклорного репертуара широкого распространения, со всей румынской территории.
Ключевые слова: В. Корчинский, Д. Гершфельд, фольклорные коллекции, левый берег Днестра

Articolul se axează pe trecerea în revistă, din perspectivele contemporaneității, a repertoriului de cântec propriu-zis din culegerile de folclor românesc din stânga Nistrului editate în anii 30–40 ai secolului XX. În atenția autorilor se află două culegeri mai puțin cunoscute, ce pot fi chiar considerate rarități bibliografice — Korcinski (1937) și Gherșfeld (1940). Repertoriul a fost grupat în mod convențional în trei compartimente, conform conținutului muzical-poetic: a) cântece cu tentă pseudo-folclorică, scrise „în stil popular”, ce reflectă realitățile politicilor culturale ale timpului; b) cântece din repertoriul folcloric local; c) cântece din repertoriul folcloric românesc de circulație largă, din întreg arealul românesc
Cuvinte-cheie: V. Korcinski, D. Gherșfeld, colecții de folclor, malul stâng al Nistrului

The article is focused on reviewing, from the perspectives of contemporary times, the repertoire of the song itself from the Romanian folklore collections from the left bank of the River Dniester, published in the 30s–40s of the 20th century. There are two less known collections, which may even be considered bibliographic rarities — signed by Korchinski (1937) and Ghershfeld (1940). The repertoire was conventionally grouped in three compartments according to the musical-poetic content: a) pseudo-folk songs, written in folk style, reflecting the realities of the cultural policies of the time; b) songs from the local folk repertoire; c) songs from the Romanian folkloric repertoire of wide circulation in the whole Romanian area
Keywords: V. Korchinski, D. Gherșfeld, folklore collections, the left bank of the River Dniester