STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
Б.Н. ЛЯТОШИНСКИЙ И КИЕВСКАЯ ШКОЛА (К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)
ARTICOL

В центре статьи — фигура выдающегося украинского композитора Бориса Николаевича Лятошинского (1895–1988) — фундатора украинской симфонии и создателя замечательных произведений в самых разных жанрах. Акцентируется роль Лятошинского-педагога, в классе которого сформировалась когорта композиторов, известная под названием «новая киевская школа» или «киевский авангард». Это Л. Грабовский, В. Годзяцкий, В. Сильвестров, Е. Станкович, продолжившие обновление украинского музыкального искусства, начатое Лятошинским.
Ключевые слова: украинская музыка, авангард, Лятошинский, Грабовский, Годзяцкий, Сильвестров, Станкович

În centrul articolului este situată figura eminentului compozitor ucrainean Boris Nicolaevici Lyatoshinski (1895–1988), fondator al simfoniei ucrainene și autor al unor importante lucrăi în cele mai diverse genuri. Autorul accentuează rolul pe care l-a avut Lyatoshinski în pedagogia muzicală – în clasa sa de compoziție s-au format numeroși compozitori, acaesta fiind cunoscută ca „noua școală kieveană” sau „avandarda kieveană”. Aceștia sunt compozitorii L. Hrabovski, V. Hodziatsky, V. Silvestrov, E. Stankovych, care au continuat înnoirea artei muzicale, începută de Liatoshinski.
Cuvinte-cheie: muzica ucraineană, avangardă, Liatoshinski, Hrabovski, Hodziatsky, Silvestrov, Stankovych

The article focuses on the figure of the outstanding Ukranian composer B.N. Liatoshinsky (1895–1988) — founder of the Ukranian symphony and creator of splendid musical compositions in different genres. Emphasis is laid on B.N. Liatoshinsky’s activity as a teacher in whose class was formed a host of composers known as ,,the new Kiev school” or ,,the Kiev avante — garde”. Among them there are such great musicians as L. Hrabovsky, V. Hodziatsky, V. Silvestrov, E. Stankovych who continued to enrich the Ukranian musical art started by B.N. Liatoshinsky.
Keywords: Ukrainian music, avante-garde, Liatoshinsky, Hrabovsky, Hodziatsky, Stankovych