STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
IMPLOZIA MOTIVICĂ ŞI CONSECINŢE ÎN PLANUL FORMEI
ARTICOL

Motivul, din punct de vedere semantic, implică atât motivul propriu-zis, componistic, cât și contextul socio-istoric și cultural; el conține atât implozivul ritmico-melodic, cât și o esențializare conceptuală care determină forma evenimentului sonor. Exemplele alese sunt doar o încercare pentru un Quod erat demonstrandum, ele fiind tot creații implozive, miniaturale, în care spectacolul total al innoirilor este, conceptual, reconfigurat. Aș afirma un posibil îndreptar muzicologic marcând evenimentele ante și post Ḗrik Satie, „clasicul” avangardist al modernității, modernitatea însăși fiind un modo hodiernus pentru fiecare epocă.
Cuvinte-cheie: avangardă, miniatural, spectacol total, Ḗrik Satie, Arvo Pārt

The motif form, from the semantic point of view, implies both the composition motif itself and the social-historical and cultural context: the implosion of the musical motif and its formal consequence determine a constant whose foundation is timelessness; it contains both the rhythmic-melodic implosion and a conceptual essentialization that determine the form of the sound event. The chosen examples are just a test for Quod erat demonstrandum, which is also an implosive miniature creation, in which the total show of the renewal is conceptually reconfigured. A possible musical guide marking ante and post Ḗrik Satie, the „classic” avant-gardists of modernity, events, can be mentioned, modernity itself being a modo hodiernus of every age.
Keywords: avant-garde, miniature, total show, Ḗrik Satie, Arvo Pārt